Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

„Rozwój umiejętności samoobsługowych, społecznych i zawodowych u osób niepełnosprawnych intelektualnie perspektywą usamodzielnienia się”-Projekt współfinansowany ze środków PFRON,01.04.2016-31.03.2018

logo_PFRON_2011_r

Projekt  pn.

„Rozwój umiejętności samoobsługowych, społecznych i zawodowych u osób niepełnosprawnych intelektualnie perspektywą usamodzielnienia się”

współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkursu 24 na  Zlecanie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji

 

Celem projektu jest zdobywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie już wyuczonych, przydatnych w codziennym życiu w obszarze samoobsługi, życia społecznego i zawodowego, a przez to zwiększenie szansy na usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Czas trwania projektu: od 01.04.2016r. do 31.03.2018r.

Opis projektu:

Projekt umożliwia prowadzenie rozszerzonych usług aktywizujących wobec podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu tj. niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn. Zespół specjalistów poprzez oferowane zajęcia/warsztaty  terapeutyczne, animacyjne i rehabilitacyjne wspiera grupę 80 beneficjentów w procesie rozwijania samodzielności, która daje szansę na zwiększenie dostępu i udziału tych osób w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej beneficjenci zostali podzieleni na 2 grupy.

Pierwsza grupa obejmuje 50 osób z głębszą niepełnosprawnością, które korzystają z indywidualnych zajęć pedagogicznych bazujących na potencjalnych możliwościach i mocnych stronach uczestników. Począwszy od zajęć polisensorycznych poprzez szereg treningów praktycznych prostych czynności lub elementów czynności beneficjenci poprawiają swoją percepcję i komunikację z otoczeniem oraz nabywają nowe lub doskonalą już wyuczone umiejętności samoobsługowe i inne celowe proste czynności użyteczne społecznie.  Dodatkowo dzięki zastosowaniu w terapii form relaksacyjnych ( elementy muzykoterapii i biblioterapii ) otwierają się na nowe doznania i przeżywają pozytywne emocje.

Druga grupa to 30 osób z lżejszą niepełnosprawnością intelektualną, które zostały objęte grupowymi zajęciami/warsztatami pedagogicznymi, które pozwolą im doskonalić umiejętności przydatne w codziennym życiu związane z samoobsługą, nawiązywaniem i budowaniem relacji interpersonalnych, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach czy załatwianiem spraw urzędowych i korzystaniem z usług na zewnątrz placówki. Z tej grupy mieszkańców 10 osób w pierwszym roku i 15 osób w drugim roku będzie uczestniczyło w zajęciach kulinarnych, w czasie których nauczą się przygotowywania prostych posiłków i dodatkowych czynności z tym związanych. Natomiast 20 osób z tej grupy korzysta z warsztatów ogrodniczych umożliwiających beneficjentom, którzy już nauczyli się wielu czynności związanych z pracą w ogrodzie, dalsze kształcenie zawodowe w tym kierunku, aby w przyszłości mogli podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Ponadto beneficjenci ( 30 osób ) uczestniczą w warsztatach animacyjnych, których celem jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, a dzięki zajęciom komputerowym i fotograficznym rozwijają konkretne umiejętności.

Wszyscy beneficjenci tj. 80 osób zostali objęci rehabilitacją ogólnousprawniającą, a 60 osób zakwalifikowano do zajęć hipoterapii, co dodatkowo wzmocni aktywność, poprawi kondycję fizyczną, nastrój  i samopoczucie.

Harmonogram wsparcia:

Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby również w sobotę, przez cały okres realizacji projektu ( tj. 12 miesięcy w pierwszym okresie i  12 miesięcy w drugim okresie ).

  1. Animacja czasu wolnego – 80 godzin miesięcznie
  2. Zajęcia kulinarne – 80 godzin miesięcznie
  3. Zajęcia ogrodnicze – 80 godzin miesięcznie
  4. Zajęcia terapeutyczne grupowe – 80 godzin miesięcznie
  5. Zajęcia terapeutyczne indywidualne – 80 godzin miesięcznie
  6. Rehabilitacja usprawniająca – 160 godzin miesięcznie
  7. Hipoterapia – 80 godzin miesięcznie

Zasady rekrutacji:

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Do projektu zakwalifikowano 80 osób. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu odbywa się na podstawie indywidualnej diagnozy, którą przygotował zespół specjalistów. Kwalifikacja do poszczególnych form wsparcia odbywa się na podstawie analizy przeprowadzonej diagnozy oraz indywidualnej rozmowy z beneficjentem, przez zespół składający się z zatrudnionych w projekcie specjalistów oraz bezpośredniego opiekuna mieszkańca i kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego. Beneficjenci kwalifikowani do hipoterapii muszą posiadać zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do tej formy rehabilitacji.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry