Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Projekt NFZ

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 Konwent Bonifratrów w Iwoniczu prowadzący Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 realizuje projekt grantowy pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Wysokość otrzymanego grantu to 41.273,53 zł. Środki te przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie dla personelu pielęgniarskiego zatrudnionego przez Dom Pomocy Społecznej oraz na zakup środków ochrony osobistej.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry