Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

INFORMACJA

o dofinansowaniu działalności Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ul. Floriańska 19

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ul. Floriańska 19 za pośrednictwem Powiatu Krośnieńskiego w II półroczu 2022 roku otrzymał dodatkowe środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj.na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez placówkę.

Wysokość przekazanych środków finansowych wyniosła 27.521,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100).

INFORMACJA

o dofinansowaniu działalności Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ul. Floriańska 19

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ul. Floriańska 19 za pośrednictwem Powiatu Krośnieńskiego w 2022 roku otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Wysokość przekazanych środków finansowych wyniosła 70.677,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry