Klasztor w Piaskach p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej p.w. Matki Bożej Dobrej Rady

Pomysł utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie gostyńskim pojawił się wśród osób spotykających się na co dzień z ludzkimi problemami. W swojej pracy pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy często spotykają się z przypadkami ludzi, którym niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego miejsca. W związku z naglącą potrzebą utworzenia takiego miejsca Zarząd Powiatu Gostyńskiego zwrócił się z propozycją do Prowincjała Zakonu Szpitalnego w Polsce — br. Ambrożego Marię Pietrzkiewicza aby Zakon podjął się utworzenia i prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej który to Ośrodek miałby takie miejsce zapewniać.

OŚRODEK JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA RZECZ OŚRODKA MOŻNA
PRZEKAZYWAĆ 1% PODATKU OD DOCHODÓW

NASZ NUMER KRS 0000249541

11 lutego 2000 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Prowincjałem Zakonu, w której strony wyraziły wspólną wolę powołania do istnienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Odpowiedzialnym za dalsze losy projektu został brat Fryderyk S. Frost.
1 stycznia 2001 Prowincjał Zakonu Szpitalnego specjalnym dekretem powołał do istnienia BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ p.w. MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY.

Zaangażowanie w tę sprawę wielu dobrych ludzi powaliło urzeczywistnić to dzieło.

Pomogli nam:

 • Renovabis (Niemcy) — pomoc finansowa
 • Formidlingscentret (Dania) — pomoc finansowa
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu — pomoc merytoryczna
 • Bank Zachodni WBK S.A. Gostyń — pomoc finansowa
 • Sąd Rejonowy w Gostyniu — pomoc kadrowa
 • „Życie Gostynia” — pomoc merytoryczna
 • Destiny-1 (palTalk) — pomoc merytoryczna
 • BLANK5 (palTalk) — zabawki, przybory szkolne

…czekamy na Ciebie,

zrób dla Siebie coś naprawdę dobrego

— pomóż innym

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacjach problemowych, często zagrażających życiu i zdrowiu, np. ofiary przemocy domowej, osoby, które doznały urazu psychicznego i nie są w stanie przezwyciężyć jego następstw, osoby nagle osamotnione lub tymczasowo pozbawione opieki.
Tutaj mogą one otrzymać schronienie oraz pomoc psychologiczną, prawną i lekarską.
W Ośrodku podopieczni przebywają krótki okres czasu (do trzech miesięcy).

Cele:

 • Zapewnienie schronienia maltretowanym kobietom i dzieciom, osobom osamotnionym, tymczasowo pozbawionym opieki.
 • Zapewnienie im bezpłatnej pomocy medycznej (np. sprawa obdukcji), psychologicznej, prawnej.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu lepsze zrozumienie istoty zjawiska przemocy domowej.
 • Wspieranie wszystkich pomagających ofiarom przemocy w rodzinie.
 • Stworzenie oparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Współpraca z rodzinami (osobami) z problemem alkoholowym, wśród których szczególnie często spotykamy się z problemem przemocy domowej.
 • Motywowanie do uczestnictwa w grupach AA.
 • Pomoc pracownikom socjalnym z gmin w ustaleniu diagnozy sytuacji rodziny i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania problemów rodziny.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi — pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami w nauce, z uzależnieniami.
 • Prowadzenie mediacji rodzinnych w sytuacji braku możliwości porozumienia się członków rodziny — tworzenie grup samopomocy.
 • Kierowanie spraw do sądu o wydanie zarządzeń w sprawach małoletnich dzieci w przypadku stwierdzonych zaniedbań i braku możliwości zmiany postawy rodziców.
 • Szkolenie pracowników socjalnych, w problematyce przeciwdziałania przemocy.
 • Doprowadzenie do usamodzielnienia ofiar przemocy.
 • Nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

BOIK swoim zasięgiem obejmuje powiat gostyński (7 gmin). Jednak w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane mogą być również osoby z terenu innych powiatów, ale wówczas koszty pobytu ponoszone będą przez gminę kierującą daną osobę.

Ośrodek współpracuje m.in. z:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu,
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego w Gostyniu,
 • Poradnią Uzależnień w Gostyniu,
 • Komendą Powiatową Policji w Gostyniu,
 • Sądem Rejonowym w Gostyniu.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry