Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Zajęcia terapeutyczne indywidualne

Zajęcia terapeutyczne indywidualne skierowane są dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i mają na celu rozwijanie ich samodzielności, rozbudzania aktywności oraz nabywania umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego. Praca w obszarze samoobsługi będzie ukierunkowana na rozwijanie umiejętności mieszkańców do samodzielnego mycia rąk, zębów czy twarzy. Kolejnym elementem jest nabywanie bądź rozwijanie umiejętności w czynnościach tj.: ubieranie się, estetyka wyglądu, spożywanie posiłków i estetyki jedzenia. Ponadto mieszkańcy biorą udział w zajęciach porządkowych w swoich pokojach podczas, których uczą się wykonywać proste czynności, a także dbać o czystość. Podopieczni rozwijają także umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, sygnalizowania swoich potrzeb za pomocą alternatywnego systemu komunikacji interpersonalnej (system piktogramów, komunikacji niewerbalnej.

Biblioterapia

Zajęcia biblioterapeutyczne prowadzone są przy użyciu wyselekcjonowanej literatury. Terapia słowem ma na celu m.in. obniżanie napięcia emocjonalnego, minimalizowanie zachowań niepożądanych, ale również rozwijanie wyobraźni naszych Podopiecznych, dostarczanie nowych wrażeń i rozwijanie koncentracji. Mieszkańcy spośród wielu tytułów mają możliwość wyboru czytanych następnie tekstów.

Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna pozwala osobom z głębszą niepełnosprawnością umysłową na odbiór wrażeń zmysłowych z otaczającego ich świata. Zajęcia opierają się na dostarczaniu Podopiecznym różnorodnych bodźców: dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych.

Relaksacja

Zajęcia relaksacyjne są efektywnym sposobem na obniżenie stresu. Prowadzone przy rozluźniającej muzyce ćwiczenia oddechowe pomagają w niwelowaniu napięć emocjonalnych, rozwijaniu świadomości ciała, uczą koncentracji.

Trening w zakresie spożywania posiłków

Trening estetycznego spożywania posiłków ma celu kształtowanie właściwych nawyków związanych z estetyką spożywania pokarmów, naukę samodzielnego posługiwania się sztućcami oraz kształtowanie ogólnej zaradności w tym zakresie.

Trening porządkowy

Celem treningu porządkowego jest kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z porządkowaniem, kształtowanie nawyku dbania o otoczenie. Ponadto Podopieczni nabywają i rozwijają cechy pożądane społecznie tj. obowiązkowość, odpowiedzialność za powierzone zadania. Trening porządkowy uczy samodzielności,mieszkańcy zapoznają się ze środkami służącymi do porządkowania, z zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi i ich zastosowaniem oraz nabywają umiejętność obsługiwania urządzeń AGD.

Haloterapia

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry