Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

„Lepsze jutro”

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zasady promowania projektu - umowy podpisane do 31 grudnia 2017 roku - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Lepsze jutro”

Począwszy od 1 lipca b.r. Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu realizuje projekty grantowe, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w placówce. Granty otrzymaliśmy w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Grant „Wsparcie pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu w związku z zagrożeniem Covid-19” na kwotę 601 186 zł został zrealizowany w okresie 1.07- 31.10.2020 r.

Od 01.11.2020 do 31.12.2020 trwa realizacja grantu „Chrońmy siebie i innych” na kwotę 70 752 zł.

Granty są przeznaczone na cele zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy oraz kadry. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m. in. na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Domu, na zatrudnienie dodatkowej kadry, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19 (m.in. dekontaminatora, lamp bakteriobójczych, łóżek, parawanów medycznych, koncentratora tlenu, ssaka elektrycznego, sprzętu do sprzątania i dezynfekcji itp), zakup środków ochrony indywidualnej (m.in. rękawic jednorazowych, maseczek  i gogli ochronnych, przyłbic, kombinezonów, fartuchów, płynów do dezynfekcji, ochraniaczy na obuwie, termometrów bezdotykowych, itp.).

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry