Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

„Uczymy się czerpać radość z życia”-Projekt współfinansowany ze środków PFRON, Drugi okres realizacji projektu od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.

Dofinansowanie

301 755,12 zł

Całkowita wartość

319 955,12 zł

 

Cel projektu

Celem Projektu jest kształtowanie tożsamości, wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości u niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych domu pomocy społecznej, a w konsekwencji wzrost u nich radości i satysfakcji z życia oraz poprawa funkcjonowania w każdych warunkach społecznych.

Charakterystyka Projektu

Projekt polega na objęciu wsparciem 80 podopiecznych domu pomocy społecznej z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, do których jest dedykowana szeroka oferta terapeutyczno- aktywizująca realizowana przez zespół specjalistów zatrudnionych w ramach Projektu.
Czas pandemii Covid-19 w dużym stopniu ograniczył kontakt mieszkańców domu pomocy społecznej ze środowiskiem zewnętrznym. U wielu z nich narastały negatywne emocje i frustracje, poczucie niesprawiedliwości lub izolowanie się z powodu niezrozumienia całej sytuacji związanej z pandemią. Ograniczenie wyjść poza teren placówki u niektórych wywołało poczucie bezsilności i niższości z powodu swojej niepełnosprawności i konieczności życia w domu pomocy społecznej. Niska samoocena i brak akceptacji swojej sytuacji rodzą z kolei poczucie zagrożenia i nadwrażliwość na zachowanie otoczenia społecznego. Negatywna postawa w stosunku do siebie powoduje negatywną postawę do innych, która implikuje zaburzenia kontaktów, roszczenia i konflikty.
W ramach projektu beneficjenci uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, animacyjnych, gospodarstwa domowego, sportowo-rekreacyjnych i hipoterapeutycznych. Wszystkie one zmierzają do zbudowania w nich wizerunku własnej osoby jako jednostki niepowtarzalnej, która mimo własnych słabości i dysfunkcji posiada wartość samą w sobie. Zajęcia dają możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, wypróbowywania swoich możliwości i możliwości otoczenia społecznego, wchodzenia w role i ich wypełniania, dają szansę rozpoznania swoich talentów i ich rozwijania, uczą radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wpływają na zmianę dotychczasowych postaw i poglądów.
Rozwiązywanie kryzysów psychospołecznych odbywa się poprzez realizowanie różnych form aktywności proponowanych na zajęciach, gdyż bycie aktywnym sprzyja zachowaniu poczucia własnej wartości i daje nadzieję na osiągnięcie satysfakcji z własnego życia mimo niepełnosprawności.
Wszystkie zajęcia są dostosowane indywidualnie do możliwości i potrzeb beneficjentów. Wszyscy beneficjenci uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych i animacyjnych, a 30 uczestników, którzy już w ramach wcześniejszych projektów nabyli wiele umiejętności praktycznych potrzebnych w codziennych życiu mają możliwość je doskonalić i nabywać nowe w ramach zajęć gospodarstwa domowego. Zajęcia sportowo-rekreacyjne, które obejmują wszystkich beneficjentów oraz hipoterapeutyczne, które obejmują 60 osób zgodnie ze wskazaniami lekarskimi sprzyjają poprawie zdrowia, samopoczucia i kondycji, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, wzrost pewności siebie i radości życia.
Kwalifikacje do poszczególnych form wsparcia zostały przeprowadzone na podstawie analizy indywidualnej diagnozy przygotowanej przez zespół specjalistów zatrudnionych w Projekcie tj. rehabilitanta, hipoterapeutę, pedagoga i opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz po  indywidualnej rozmowie z beneficjentem. Osoby zakwalifikowane do hipoterapii posiadają zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do tej formy rehabilitacji.

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby również w sobotę, przez cały okres realizacji projektu
Trening społeczny – 160 godzin miesięcznie
Trening gospodarstwa domowego – 80 godzin miesięcznie
Trening spędzania czasu wolnego – 160 godzin miesięcznie
Rehabilitacja ruchowa – 160 godzin miesięcznie
Hipoterapia – 80 godzin miesięcznie

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w grupach 5-osobowych wg harmonogramu, przeciętny czas trwania sesji wyniesie 1 godzinę.
Praca w grupie umożliwia dostarczanie społecznych bodźców, uczenie się określonych reakcji i działań interpersonalnych. Na zajęciach kładzie się nacisk na odreagowanie emocjonalne, wymianę doświadczeń, rozmowę i wsparcie grupy. Tematyka zajęć jest adekwatna do zdiagnozowanych obszarów problemowych, a metody dopasowane do możliwości percepcyjnych i intelektualnych uczestników. Miejscem zajęć jest pracownia terapeutyczna, świetlica, sala doświadczania pomieszczenia grupy mieszkalnej lub wybrane miejsce poza dps , które będą wpisywać się w realizację celów.
Część zajęć ma formę treningów, będą to m. in.: treningi inteligencji emocjonalnej, umiejętności społecznych czy samoobsługowe ukierunkowane na budowanie niezależności i samowystarczalności uczestników. Odbywają się także zajęcia edukacyjne nt. zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień czy dotyczące innych bieżących problemów oraz zajęcia teatralne służące przepracowywaniu aktualnych problemów obciążających daną osobę, poprawie zdolności samoobserwacji i wglądu we własne uczucia oraz trafnemu postrzeganiu innych ludzi.
Okazję do rozładowywania napięć i wyzwalania pozytywnych emocji dają z kolei gry i zabawy socjoterapeutyczne, natomiast cele terapeutyczne wobec uczestników z głębszą niepełnosprawnością i zaburzeniami zachowania będą realizowane na zajęciach relaksacyjnych w sali doświadczania świata, która jest na etapie organizowania w placówce.

Zajęcia animacyjne

Zajęcia animacyjne odbywają się w grupach 5-osobowych wg harmonogramu, przeciętny czas trwania sesji wynosi 1 godzinę.
Miejscem spotkań są pracownie terapeutyczne, świetlica, ogród, sala doświadczania świata, część zajęć będzie realizowana poza placówką na wyjazdach do różnych miejsc w sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej.
Celem zajęć jest przyjemne spędzenie czasu z równoczesnym pobudzaniem aktywności beneficjentów, co prowadzi do większej samodzielności i niezależności oraz podwyższonego poczucia własnej wartości.
Dostarczanie różnorodnych bodźców w ramach zajęć muzykoterapii, biblioterapii, stymulacji wielozmysłowej z elementami relaksacji służy realizacji celów relaksacyjnych, ale także pobudza wyobraźnię, wrażliwość na sztukę, sprzyja rozwojowi zainteresowań i talentów.
Zajęcia animacyjne będą także realizowały plastykoterapię i fotografoterapię.
Okazję do budowania relacji, czerpania z nich radości oraz wspólnego przeżywania emocji dają ponadto spotkana towarzyskie i okolicznościowe, seanse filmowe, kibicowanie przy meczach, gry i zabawy animacyjne.
Ponadto są realizowane wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie zabytków i wystaw w muzeach, wizyty w bibliotece, udział w  pokazach artystycznych, spotkania okolicznościowe w placówce ale też udział w tych organizowanych w środowisku lokalnym, wyjścia do restauracji. W razie stanu wyższej konieczności zajęcia te zostaną zastąpione wycieczkami wirtualnymi

Zajęcia gospodarstwa domowego

Zajęcia gospodarstwa domowego obejmują 25 beneficjentów, odbywają się w grupach 5-osobowych wg harmonogramu, przeciętny czas sesji wynosi 2 godziny.
Na zajęciach jest rozwijana zaradność i samodzielność życiowa uczestników, dzięki czemu będą bardziej świadomi, pewni siebie, wzrośnie ich poczucie decyzyjności i sprawczości, będą lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych.
Osoby, które ze względu na swoje ograniczenia, nie są w stanie uczestniczyć w jakiejś pracy aktywnie, mają możliwość przyglądać się danemu etapowi przygotowań i obserwować, w jaki sposób przygotowuje się posiłki, co się dzieje z poszczególnymi produktami, itp. – przez to zwiększa się ich wiedza, świadomość i poczucie własnej wartości.
Zajęcia odbywają się w pracowni gospodarstwa domowego, w pomieszczeniach grupy mieszkalnej oraz w ogrodzie, ponadto uczestnicy wychodzą na zakupy do sklepów po wcześniejszym wspólnym sporządzeniu listy zakupów.
Uczestnicy mają możliwość poznać i przygotować się do wszelkich prac wykonywanych na co dzień w domu. Są to: planowanie i zakup artykułów żywnościowych, zapoznanie się ze sposobami przygotowania prostych i pracochłonnych dań, nakrywanie do stołów, sprzątanie, pranie ręczne i w pralce, prasowanie. planowanie budżetu domowego, nauka savoir-vivre, organizowania przyjęć czy podejmowania gości. Beneficjenci ponadto uczą się i doskonalą w obsłudze sprzętów AGD. Dodatkowym zajęciem dla uczestników jest praca w ogródku kwiatowym i warzywnym i doskonalenie umiejętności sadzenia i uprawy w nim kwiatów, ziół, warzyw i owoców, a po ich zebraniu przygotowanie przetworów, ziołowych herbatek czy dekoracji kwietnych.
Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać do zaspokajania swoich potrzeb, ale także do wsparcia innych np. nakrycie do stołu w sytuacji odwiedzin u współmieszkańca, przygotowanie ciasta na spotkanie integracyjne czy pomoc słabszemu współmieszkańcowi w czynnościach porządkowych, co przyczyni się do wzmocnienia własnego „ja” i da poczucie bycia potrzebnym.

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa ma formę zajęć w 5-osobowych grupach, które odbywają się wg harmonogramu, przeciętny czas sesji wynosi 1 godzinę.
Celem rehabilitacji ruchowej jest wszechstronny rozwój sprawności fizycznej, co korzystnie wpływa na sylwetkę ciała, kondycję i koordynację ruchową, poprawia samopoczucie i nastrój, podnosi samoocenę, pomaga rozładować stres i napięcie emocjonalne, dostarcza pozytywnych doświadczeń.
Miejscem zajęć jest sala rehabilitacyjna, ogród, boisko sportowe. Organizowane są także zajęcia na ogólnodostępnym stadionie w Iwoniczu, spacery i wycieczki z kijkami nordic walking po okolicy oraz wyjazdy na basen.
W czasie treningów sportowo-rekreacyjnych doskonalone są umiejętności konkretnych dyscyplin sportowych tj. gra w piłkę nożną, siatkówkę, ringo, koszykówkę, unihokeja, piłkę ręczną oraz tenis sportowy. Inną formą zajęć są ćwiczenia na fitnessie ogrodowym oraz nauka jazdy na rowerze.
W odniesieniu do osób z głębszą niepełnosprawnością aktywność fizyczna w dużej mierze polega na ćwiczeniach ogólnousprawniających, spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych. Codziennie odbywa się gimnastyka poranna.

Hipoterapia

Zajęcia hipoterapii odbywają się wg harmonogramu, są to zajęcia indywidualne, czas trwania 1 sesji wynosi 0,5 godziny.
Zajęcia bazują na kontakcie uczestników z koniem i wykorzystaniu go do celów terapeutycznych, odbywają się na krytej ujeżdżalni i całym jej zapleczu przy DPS.
W zależności od indywidualnych potrzeb i stanu psychofizycznego uczestników stosowane są metody hipoterapii:
Terapia ruchem konia – uczestnik, bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń poddawany jest ruchom konia podczas jazdy
Fizjoterapia na koniu – poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia wykonywana jest gimnastyka lecznicza na koniu, prowadzona przez fizjoterapeutę
Terapia przez kontakt z koniem – której istotą jest emocjonalny kontakt uczestnika z koniem, tworzenie sytuacji terapeutycznej w obecności konia, podczas której uczestnik może w ogóle nie siedzieć na koniu
Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Może odbywać się na lub przy koniu.
Jazda konna rekreacyjna, która jest ściśle związana z hipoterapią i ma aspekt terapeutyczny.

Puszczamy latawce

 

Jesienne spacery do parku

Nasze małe sukcesy

Ogród wymaga pracy w każdej porze roku

Poznajemy emocje, by sobie z nimi radzić

Poznajemy swoją wartość

Przyjemne chwile w ogrodzie

Tkane, szyte, haftowane – wizyta w Muzeum Rzemiosła

 

Trening czyni mistrza

 

 

Zakupy

Pierwsze prace w ogrodzie, zmęczyliśmy się, ale mamy satysfakcję.

Wiosenne spacery

Zajęcia hipoterapii

Kształcimy umiejętności kulinarne, a przy okazji powstaje coś smacznego

Już wiemy dlaczego palenie papierosów nie jest dobre

Alfabet radości

Uczymy się zdrowo odżywiać

W lepieniu pierogów jesteśmy coraz lepsi

Dzień kibica – kibicujemy biało-czerwonym

Nasze pierwsze fotografie

Nasze pizze

Sensoryczne doświadczenia

Udział w zajęciach teatralnych w RCKP w Krośnie przygotowują nas do takich zajęć w DPS

Zajęcia ruchowe poprawiają nastrój i samopoczucie…no i sylwetkę

 

Zabawy integracyjne wiele nas uczą

W muzeum Dobranocek w Rzeszowie cofnęliśmy się do czasów dzieciństwa

Ćwiczymy pamieć – Memory

Tworząc atlas grzybów przygotowujemy się na grzybobranie

Grzybobranie

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry