Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

„Droga do pełnego udziału w życiu społecznym.”Projekt współfinansowany ze środków PFRON, 01.04.2018 – 31.03.2021

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Samodzielni i Skuteczni”.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania w codziennym życiu niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej , ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych, co ułatwi ich inkluzję społeczną.

Czas trwania projektu:

01.04.2018 – 31.03.2021

Charakterystyka projektu:

Projektem zostanie objętych 80 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Dzięki zatrudnieniu specjalistów: pedagogów terapeutów, rehabilitanta, hipoterapeuty możliwe będzie rozszerzenie oferty aktywizująco-rehabilitacyjnej wobec beneficjentów. Wszystkie realizowane przez specjalistów zajęcia będą zmierzały do zmniejszania/likwidowania barier w komunikacji i funkcjonowaniu społecznym uczestników Projektu i będą miały formę treningów. Rodzaj zajęć będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów. Odbywać się będą treningi: społeczne, gospodarstwa domowego i spędzania czasu wolnego. Wszyscy beneficjenci objęci zostaną rehabilitacją ruchową w celu rozwoju kondycji i sprawności fizycznej. Ponadto realizowane będą zajęcia hipoterapii, które mają niekwestionowany wpływ na funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka.
Zajęcia z osobami z głębszą niepełnosprawnością będą miały na celu poprawę ich percepcji i komunikacji z otoczeniem, dzięki czemu łatwiejszy będzie proces wychodzenia poza placówkę. Umiejętności te będą nabywać i utrwalać podczas treningów społecznych oraz spędzania czasu wolnego, które będą miały formę grupową. Taka forma zajęć jest pierwszym etapem wychodzenia poza najbliższe środowisko życia, którym dotychczas była konkretna grupa mieszkalna i funkcjonowania poza nią. Zajęcia te, ukierunkowane na wspólny cel będą wymagały współpracy i współdziałania, będą mobilizowały i sprzyjały rozwojowi umiejętności społecznych.
Podopieczni, którzy posiadają już pewien zasób umiejętności i doświadczeń w funkcjonowaniu społecznym będą mogli w ramach treningów społecznych, gospodarstwa domowego i spędzania czasu wolnego, doskonalić je. Dzięki temu zwiększą się ich kompetencje społeczne, zaradność życiowa i możliwe będzie ich samodzielne i świadome funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych poza placówką. Zdobyte umiejętności i rozwijana u beneficjentów wrażliwość społeczna dzięki współpracy z parafią i gminą zostaną wykorzystane w realizowanie konkretnego wsparcia wobec osób potrzebujących w lokalnym środowisku.
Wszyscy beneficjenci będą uczestniczyć w treningach rekreacyjno-sportowych, które wpłyną na poprawę kondycji fizycznej, a tym samym usprawnią ogólne codzienne funkcjonowanie. Podobną rolę będą odgrywać zajęcia hipoterapii, którymi zostanie objętych 60 beneficjentów.

Harmonogram wsparcia:

Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby również w sobotę, przez cały okres realizacji projektu ( tj. 12 miesięcy w pierwszym okresie i  12 miesięcy w drugim okresie ).

  • Trening społeczny – 160 godzin miesięcznie
  • Trening gospodarstwa domowego – 80 godzin miesięcznie
  • Trening spędzania czasu wolnego – 160 godzin miesięcznie
  • Rehabilitacja ruchowa – 160 godzin miesięcznie
  • Hipoterapia – 80 godzin miesięcznie

Zasady rekrutacji:

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 80 osób. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu będzie dokonana na podstawie indywidualnej diagnozy, którą przygotuje zespół specjalistów w składzie: rehabilitant, hipoterapeuta, pedagog i opiekun osoby niepełnosprawnej.
Diagnoza będzie zawierała podstawowe dane osobowe, ocenę ogólnego stanu zdrowia, ocenę funkcjonowania społecznego, stopień samodzielności i zaradności życiowej, kontakt i komunikację , zdolność do pracy, zainteresowania. Na potrzeby rekrutacji przygotowany będzie kwestionariusz oceny beneficjenta, zawierający również ocenę potrzeb oraz przewidywanych osiągnięć w ramach projektu. Kwalifikacja do poszczególnych form wsparcia będzie prowadzona na podstawie analizy przeprowadzonej diagnozy oraz indywidualnej rozmowy z beneficjentem, przez zespół składający się z zatrudnionych w projekcie specjalistów oraz bezpośredniego opiekuna mieszkańca i kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego. Beneficjenci kwalifikowani do hipoterapii muszą posiadać zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do tej formy rehabilitacji.

Opis poszczególnych form wsparcia

Trening społeczny

Treningi będą miały formę grupową i odbywać się będą w obszarze grup mieszkalnych, w kuchenkach terapeutycznych, jadalni, na terenie domu i obejściu wokół niego, gdzie podopieczni w czasie codziennych czynności będą kształcić umiejętności komunikacji, współpracy i współdziałania w swoim najbliższym środowisku oraz w obrębie grupy uczestników zajęć. Uczestnicy odgrywać będą różne scenki sytuacyjne, uczyć się rozpoznawać i panować nad swoimi emocjami, kształcić asertywność, rozwijać empatię ale także nabywać umiejętności właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach społecznych np. w banku, w sklepie, w kinie, by później w kolejnych zajęciach przenosić wyuczone umiejętności na codzienne realne sytuacje w Domu i na zewnątrz. Uczestnicy treningów społecznych będą współuczestniczyć w organizowaniu otwartych wydarzeń kulturalno-integracyjnych w placówce, ale też w planie jest udzielenie konkretnej pomocy wobec osób chorych i samotnych poza placówką. Będzie to przykładem pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych aspektach życia społecznego.

Trening gospodarstwa domowego

Treningi gospodarstwa domowego odbywać się będą w formie grupowej, ich zasadniczym celem jest rozwijanie i wzmacnianie samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego oraz uzyskania maksymalnej niezależności życiowej u podopiecznych. Beneficjenci uczą się oraz doskonalą nabyte umiejętności przygotowywania prostych posiłków, planują je, wykonują i dzielą się z innymi. Ponadto pomagają w przygotowaniu imprez okolicznościowych i poczęstunków na różne okazje. Jest to dobra okazja do integracji ze środowiskiem lokalnym, co wiąże się z rozwijaniem gościnności i gotowości podzielania się przyrządzonym daniem. W czasie treningów podopieczni wykonują czynności porządkowe, dzięki czemu doskonalą umiejętności, tj. zamiatanie, odkurzanie, ścieranie kurzu czy zmywanie podłóg. Ponadto poznają środki czystości i wiedzą jak je właściwie wykorzystać. Beneficjenci pod nadzorem terapeuty uczyć się będą segregacji brudnej odzieży, prania ręcznego oraz prania w pralce, a także doboru właściwego programu piorącego.

Trening spędzania czasu wolnego

W treningach spędzania czasu wolnego uczestniczyć będzie 80 beneficjentów. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówki, a także organizowane będą wyjazdy do różnych miejsc promujących kulturę i sztukę, spotkania towarzyskie w kawiarniach, restauracjach. Beneficjenci będą mieć możliwość wzięcia udziału w zajęciach pobudzających ich aktywność przez dostarczanie różnorodnych bodźców. Uczestnicy otrzymają także ofertę rozwijania konkretnych zainteresowań: fotografowania, korzystania z komputera i Internetu, turystyki. Okazję do rozwijania kompetencji społecznych i integracji oraz wspólnego przeżywania emocji stworzą spotkana towarzyskie i okolicznościowe, seanse filmowe, kibicowanie przy meczach z udziałem zaproszonych gości. Aktywne i przyjemne spędzanie czasu wolnego w towarzystwie innych osób pozwoli na pogłębianie relacji, przyczyni się do wzrostu poczucia wartości oraz zadowolenia u beneficjentów projektu, a przez to sprawi, że nie będą miały poczucia odrzucenia czy stygmatyzacji, która bardzo często towarzyszy osobom niepełnosprawnym.

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa będzie miała formę grupową, zajęcia odbywać się będą na sali rehabilitacyjnej, boisku sportowym i ogrodzie przy DPS. Będą także organizowane zajęcia na ogólnodostępnym stadionie w Iwoniczu, spacery i wycieczki z kijkami nordic walking po okolicy oraz wyjazdy na basen. W odniesieniu do osób z głębszą niepełnosprawnością aktywność fizyczna będzie w dużej mierze polegała na ćwiczeniach ogólnousprawniających, spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych. Codziennie będzie odbywała się gimnastyka poranna. Prowadzone będą treningi gier zespołowych tj. gra w piłkę nożną, siatkówkę, ringo, koszykówkę, unihokeja, piłkę ręczną oraz tenis sportowy. Na fitnessie ogrodowym podopieczni będą rozwijać swoją sprawność i tężyznę fizyczną. Prowadzona także będzie nauka jazdy na rowerze. Udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej pobudzi aktywność psychofizyczną uczestników i pozwoli zadbać o swoją kondycję, ale także będzie uczyć prozdrowotnego stylu życia i zasad współżycia z innymi.

Hipoterapia

Hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Oddziałuje na sferę ruchową i sensoryczną człowieka, a także jego funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Zajęcia będą miały różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjenta: terapia ruchem konia, terapia kontaktem z koniem, psychopedagogiczna jazda konna oraz jazda konna rekreacyjna. Podopieczni na zajęciach będą mieli możliwość oswajać się z koniem, oglądać go, głaskać, „pomóc” terapeucie wyczyścić go, a kolejno wsiąść na niego i przejechać się. Część zajęć będzie polegała na czynnościach dotyczących pielęgnacji i karmienia konia.

Wykopki okazją do pomagania innym

W czasach pandemii nabywamy i pogłębiamy umiejętności komunikacji

Było udane grzybobranie, to i dużo pracy później

Zajęcia z hipoterapii dają nam dużo radości

Poznajemy zasady reżimu sanitarnego i uczymy się właściwych zachowań, by uniknąć zakażenia koronowirusem

Przygotowujemy przyprawy i herbatki z ziół

W piłce nożnej jesteśmy już dobrzy

Doskonaliliśmy umiejętności w koszykówkę

W zdrowym ciele zdrowy duch

Sensoryczne eksperymenty

Bardzo lubimy zajęcia w ogrodzie

Piknik w ogrodzie

Pielęgnacja ogrodu to nasze zadanie

Nasze kulinarne wyczyny

Dużo wyjeżdżaliśmy do muzeów, galerii, zwiedzaliśmy zabytki i ciekawe miejsca. W czasie epidemii wyjazdy ograniczamy do tych miejsc, gdzie nie jest tłoczno. Byliśmy już:

W Etnocentrum

W Izbie Pamięci Frantiska Josefa Geislera i Regionalnym Centrum Pamięci kard. Karola Wojtyły w Pastwiskach

W Galerii Sztuk w Rymanowie Zdroju

W Muzeum Historycznym w Sanoku, gdzie m.in. obejrzeliśmy wystawę prac Zdzisława Beksińskiego, wystawę  sztuki cerkiewnej i ceramiki pokuckiej

W Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

W Izbie Regionalnej w Posadzie Górnej

 

Wystawa – fascynujący świat pająków

Spotkanie z powstańcem- Panem Ryszardem Sługockim

Trochę szaleństwa z paintball

Różne pomysły na doświadczanie jesieni.

Robimy dżemy z dyni

 

W Galerii Sztuki w Rymanowie

 

Byliśmy na „Piłsudskim”

Pierwsze jesienne porządki

Grzybobranie

Poznajemy grzyby

Rozpoznajemy uczucia i emocje

Wizyta w bibliotece

Pieczemy drożdżowce z jabłkami i kruszonką

Uczymy się samodzielnie załatwiać sprawy urzędowe

Zakupy

Rozwijamy nasze zainteresowania

Lubimy nasze konie

Dbamy o nasz ogród

Odpoczywamy na łonie natury

Dbamy o kondycję

Pobudzamy nasze zmysły

Uczymy się grać w koszykówkę

  Oczy szkła – wystawa w Wieży Farnej w Krośnie

Piłkarzyki

Przygotowujemy ozdoby wielkanocne

Sernik na zimno z owocami

Rozpoznajemy emocje

Regionalna Izba Pamięci w Rymanowie

Rehabilitacja ruchowa na świeżym powietrzu

Wystawa zdjęć w Muzeum Podkarpackim

Wycieczka do sanockiego Skansenu Budownictwa Ludowego

Smażymy oponki serowe 

Muzeum Misyjne w Starej Wsi

Muzeum Misyjne w Miejscu Piastowym

Podziwiamy szopki w krośnieńskich kościołach

Tradycje świąteczne wczoraj i dziś – lekcja muzealna

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Przygotowujemy pyzy z grzybami i mięsem oraz kopytka

Wyjazd do Kina Helios w Krośnie

Zajęcia muzyczne 

Zdrowo się odżywiamy – przygotowujemy sałatki warzywne, owocowe

Zajęcia plastyczne

Poznajemy okoliczne miejscowości – wyjazd do Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju

Produkcja ozdobnych świeczek 

Rozwijamy sprawność manualną – zajęcia plastyczne

Zbiory jabłek i orzechów

Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

Rozwijanie zainteresowań – gry planszowe 

Piknik w parku

W Galerii  Sztuki w Rymanowie Zdroju

Trening komunikacyjny

Zabawy animacyjne

Dbamy o sprawność fizyczną – ćwiczenia w sali rehabilitacyjnej

Trening społeczny

Rozgrywki w piłkę siatkową

Relaks w tężni solankowej i ogrodzie

Smakowite ciasteczka

Nasze konie

„Od ucznia do mistrza. Michał Mięsowicz – zegarmistrz”. Wystawa w Piwnicy PodCieniami

W wiśniowym sadzie

Biblioterapia

 

Pomysł na śniadanie… Omlet z warzywami

Zdobywamy Wołtuszową

Wiosenne porządki

Dużo wyjeżdżaliśmy do muzeów, galerii, zwiedzaliśmy zabytki i ciekawe miejsca. W czasie epidemii wyjazdy ograniczamy do tych miejsc, gdzie nie jest tłoczno. Byliśmy już:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry