Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Usługi socjalne

Świadczenie usług socjalnych

Usługi socjalne realizują pracownicy socjalni, którzy ściśle współpracują z wszystkimi członkami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, aby jak najlepiej rozpoznawać potrzeby podopiecznych i realizować kompleksowe wsparcie.

Szczególnym wsparciem objęci są podopieczni nowo przyjęci. Jeszcze przed przyjęciem pracownik socjalny zapoznaje się ze środowiskiem dotychczasowego życia podopiecznego celem analizy jego sytuacji życiowej oraz udzieleniu jemu i rodzinie niezbędnych informacji, również tych związanych z ponoszeniem odpłatności za pobyt w DPS.

Przez pierwsze pół roku pobytu w DPS nowy podopieczny objęty jest planem adaptacyjnym. Proces adaptacji do nowych warunków życia nadzoruje pracownik adaptacyjny, a po tym czasie osobą szczególnie wspierającą podopiecznego jest pracownik pierwszego kontaktu.

Usługi socjalne obejmują udzielanie potrzebnej podopiecznym pomocy w załatwianiu spraw osobistych dotyczących spraw życia codziennego, nawiązywania kontaktów z otoczeniem, rozwiązywania problemów, udzielania porad i wskazówek. Podopieczny otrzymuje wsparcie w różnych przedsięwzięciach i zamierzeniach osobistych, które podejmuje, które umożliwiają mu jak najpełniejszy udział w życiu społecznym. Pomoc ta jest adekwatną do jego potrzeb i możliwości.

Pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci zwracają szczególną uwagę na potrzeby i preferencje podopiecznych, utrzymują kontakt z ich  rodzinami i znajomymi w celu podtrzymywania i utrwalania więzi emocjonalnych. Włączają w życie zbiorowe i społeczne Domu, angażują we współpracę na rzecz nowego środowiska, mobilizując i ukierunkowując ich aktywność, tworząc warunki do aktywizacji i inicjowania różnych form aktywności.

Podopieczni mają możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, pielgrzymek oraz innych form aktywności, dostarczających mu radosnych przeżyć. Jednocześnie w DPS organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, w których uczestniczą rodziny podopiecznych, społeczność lokalna oraz wielu zaprzyjaźnionych gości. Wsparcie, które otrzymują podopieczni ma formę aktywizującą – rozwija i wzmacnia ich predyspozycje, bazuje na indywidualnych potrzebach i zainteresowaniach i pozwala utrzymać na możliwie dobrym poziomie ogólną sprawność życiową.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry