Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Usługi socjalne

Świadczenie usług socjalnych

Wstępna usługa socjalna w naszym DPS polega na zapoznaniu się ze środowiskiem w jakim dotychczas przebywał Podopieczny, celem analizy sytuacji tej osoby przed przyjęciem do DPS oraz udzieleniu jej informacji dotyczących przyjęcia ponoszeniu odpłatności za pobyt. Nowo przybyli Podopieczni są przedstawiani wszystkim pracownikom i współmieszkańcom domu. Zostają zapoznani z rozmieszczeniem pomieszczeń budynku, własnego pokoju i wyposażeniem, jak również z regulaminem placówki oraz informacją o swoich prawach i obowiązkach. Usługi socjalne obejmują udzielanie potrzebnej Podopiecznym pomocy w załatwianiu spraw osobistych, dotyczących spraw życia codziennego, nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Podopieczny otrzymuje wsparcie w różnych przedsięwzięciach i zamierzeniach osobistych które podejmuje oraz we wszystkich jego poczynaniach, które umożliwiają mu jak najpełniejszy udział w życiu społecznym.

Pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci zwracają szczególną uwagę na potrzeby i preferencje każdego podopiecznego, a szczególnym wsparciem i opieką otoczony jest mieszkaniec nowo przybyły do Domu Pomocy Społecznej, ponieważ jest to okres niezwykle trudny dla niego i rodziny. Pracownicy socjalni utrzymują kontakt z rodzinami i znajomymi podopiecznych, w celu podtrzymywania i utrwalania więzi emocjonalnych. Są mediatorami Podopiecznych w sprawach konfliktowych. Funkcję opiekuńczą wypełniają poprzez rozmowy, spacery, wyjazdy na konsultacje i komisje lekarskie oraz wspólne zakupy. Włączają każdego Podopiecznego w życie zbiorowe i społeczne Domu, angażują we współpracę na rzecz nowego środowiska, mobilizując i ukierunkowując jego aktywność, tworząc warunki do aktywizacji i inicjowania różnych form aktywności.

Na terenie placówki znajduje się kaplica, gdzie Podopieczni mają możliwość uczestnictwa w nabożeństwach i mogą realizować swoje potrzeby duchowe. Pracownik socjalny współpracuje z kapelanem wspierając i towarzysząc podopiecznemu we wszystkich ważnych dla niego momentach życia.

Pracownicy socjalni, którzy w znacznym stopniu odpowiadają za usługi socjalne w DPS, wspólnie z Podopiecznymi lub w ich zastępstwie, pomagają w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, współpracując z ZUS, KRUS, PCPR, OPS, Sądem i wszystkimi innymi, w których rozstrzygane są sprawy podopiecznego. W sytuacjach trudnych czy spornych, pracownicy socjalni kierują Podopiecznego do właściwego ze względu na fachowość, członka zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, który udziela stosownej pomocy.

Podopieczny ma możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, pielgrzymek oraz innych form aktywności, dostarczających mu radosnych przeżyć. Jednocześnie w DPS organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, w których uczestniczą rodziny Podopiecznych, społeczność lokalna oraz wielu zaprzyjaźnionych gości. Opieka którą, otrzymuje Podopieczny ma formę aktywizującą – rozwija i wzmacnia jego predyspozycje, bazuje na indywidualnych potrzebach i zainteresowaniach i pozwala utrzymać na możliwie dobrym poziomie ogólną sprawność życiową.

Zakres usług

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry