Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Zasady przyjęcia

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

  • Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny – w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.
  • Po wydaniu decyzji kierującej oraz decyzji o umieszczeniu – przez właściwe organy, Dyrektor DPS zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do domu.
  • W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, osoba starająca się o pobyt w placówce powiadamiana jest o wpisaniu się na listę oczekujących oraz przewidywanym terminie oczekiwania.
  • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.
  • Do odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązany jest mieszkaniec oraz osoby zobowiązane do alimentacji.
  • Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu w roku 2014 wynosi 3.104.88 zł. Corocznie koszt ten ulega zmianie.
  • Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu pomocy społecznej na czas nieokreślony.
  • Wniosek o umieszczenie w DPS może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, PCPR lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Skierowanie do domu pomocy społecznej przez Sąd następuje w przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy nie wyraża zgody na umieszczenie w placówce.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry