Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Usługi opiekuńcze

zespół

ZESPÓŁ  TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZY

Od pierwszych chwil przybycia Podopiecznego do naszego Domu zapewnia się mu całodobową opiekę, oraz przygotowuje do nowych, odmiennych od dotychczasowych warunków życia. Trudna emocjonalnie sytuacja nowo przybyłych osób wymaga specjalistycznej pomocy i opieki. Realizacją tych zadań zajmuje się zespół  terapeutyczno – opiekuńczy w skład którego wchodzą: dyrektor, kierownik działu, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekun, pokojowy, terapeuci, dietetyczka, psycholog, kapelan. Podstawowym zadaniem zespołu jest opracowywanie indywidualnych planów wspierania Podopiecznego. Działanie zespołu zmierza do tego, aby plan był wykonalny i łatwy do zastosowania oraz zawierał zharmonizowane zadania. Tworzenie tych planów prowadzi do indywidualnego spojrzenia na każdego Podopiecznego oraz przyczynia się do bardziej skutecznego sprawowania opieki. Koordynatorem działań wynikających z indywidualnego planu opieki jest pracownik pierwszego kontaktu. Jest doradcą oraz rzecznikiem spraw i praw swego Podopiecznego. Wspiera go w trudnych sytuacjach, inspiruje do postaw aktywnych i pozytywnych, jak również pomaga w rozpoznaniu przeróżnych potrzeb.

wolontariat

WOLONTARIAT

Bezinteresowna pomoc jest najpiękniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.Phil Bosmans

Jednym z głównych zadań realizowanych przez DPS jest zapewnienie Podopiecznym standardu usług na poziomie, który określa ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 19 października w sprawie domów pomocy społecznej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dn. 31. X. 2005 r.). Od roku 2005 w realizacji tego zadania pomagają nam dodatkowi pracownicy, którymi są wolontariusze z Zakładu Karnego w Warzycach. Codziennie do naszego Domu przyjeżdża 6-8 osobowa grupa wolontariatu, która pracuje bezpłatnie w wymiarze 40 godz. tygodniowo. Realizuje zadania mające na celu pomoc pracownikom domu w wykonywaniu codziennych obowiązków, związanych ściśle z rytmem dnia Podopiecznych, oraz z ich planami indywidualnego wsparcia. Stąd też praca wolontariuszy koncentruje się na pomocy w czynnościach samoobsługowych celem wypracowania maksymalnej samodzielności i zaradności Podopiecznego.

Zakres usług

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry