Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

„Małymi krokami do samodzielności” Dofinansowanie ze środków PFRON Czas realizacji: 01.04.2023-31.03.2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Małymi krokami do samodzielności”

Dofinansowanie

360 304,80 zł

Całkowita wartość

 394 864,80 zł

Małymi krokami do samodzielności”

Od 1 kwietnia 2023 r. Konwent Bonifratrów w Iwoniczu realizuje nowy projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt potrwa do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest zdobycie nowych umiejętności lub doskonalenie już wyuczonych w obszarze czynności życia codziennego, prac domowych i funkcjonowania społecznego, a przez to zwiększenie szans na usamodzielnienie się, a nawet życie poza instytucją niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej.

Beneficjentami projektu jest 70-ciu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu – osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki uczestnictwu w planowanych zajęciach poprawi się funkcjonowanie i wzrośnie ich samodzielność. Zwiększy to ich szanse na życie poza placówką, co też wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji.

W ramach projektu realizowane są zajęcia indywidualne i grupowe (grupy 5-osobowe). 5 osób uczestniczy tylko w zajęciach indywidualnych, 15 osób w zajęciach indywidualnych terapeutycznych i grupowych, 50 w zajęciach terapeutycznych grupowych oraz w zajęciach indywidualnych – hipoterapii.

Zajęcia realizowane w Projekcie:

  • Zajęcia indywidualne terapeutyczne

  • Zajęcia rekreacyjno- ruchowe grupowe

  • Zajęcia rekreacyjno- ruchowe indywidualne

  • Zajęcia społeczne
  • Zajęcia animacyjne
  • Zajęcia gospodarstwa domowego
  • Hipoterapia

Zajęcia rekreacyjno – ruchowe grupowe mają formę gimnastyki ogólnorozwojowej przy muzyce, ćwiczeń na sprzęcie rehabilitacyjnym, zabaw ruchowych ożywiających, zabaw z przyborami, rekwizytami i przyrządami oraz spacerów.

Czynnikiem motywującym jest integracja uczestników, która umożliwia lepszą socjalizację i pobudza nowe zainteresowania.

Prowadzący dostosowuje stopień trudności zadań ruchowych do poziomu umysłowego uczestników i rozmiaru dysfunkcji fizycznych, niekoniecznie wszyscy realizują zawsze takie same aktywności, często uczestnicy otrzymują różne zadania – stwarza to możliwość zaprezentowania się przed innymi uczestnikami, daje możliwość dobrej oceny ze strony innych, umożliwia poczucie samorealizacji, uczy odpowiedzialności.

W ramach zajęć rekreacyjno-ruchowych dla grup skupiających uczestników zainteresowanych sportem są także realizowane zajęcia sportowe.

Zajęcia terapeutyczne indywidualne bazują na potencjale rozwojowym, jakim dysponuje każdy uczestnik. Zajęcia odbywają się w obszarze grupy mieszkalnej, aby w czasie realizacji konkretnych potrzeb życiowych rozwijać samodzielność, w pracowni terapeutycznej, w Sali Doświadczania Świata, w ogrodzie, ale także poza dps – są to wyjścia do sklepu i spacery po okolicy.

Treść, formy i metody zajęć są dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika, do jego możliwości i aktualnego poziomu funkcjonowania. Mają formę stymulacji polisensorycznej, treningów samoobsługowych, treningów umiejętności interpersonalnych, zajęć relaksacyjnych, muzykoterapii czy artreterapii.

Zajęcia społeczne mają formę treningów grupach 5-osobowych.

Grupy niżej funkcjonujące rozwijają umiejętności komunikacji i porozumiewania się, współżycia w grupie i przestrzegania podstawowych norm społecznych przy okazji zabaw, gier i wykonywania bardzo prostych zadań.

Treningi odbywają się w pracowniach terapeutycznych, w różnych miejscach na terenie Domu i obejściu wokół niego ale też poza Domem. Beneficjenci uczą sie odgrywania różnych ról społecznych oraz tych związanych z płcią, poznają wzorce prawidłowo funkcjonującej rodziny i role poszczególnych członków rodziny, ich zadania i postawy opiekuńcze oraz poznać perspektywy samodzielnego życia –jest to rozpoczęcie procesu przygotowania ich do życia w rodzinie konieczne w sytuacji usamodzielnienia się w przyszłości.

Uczestnicy uczą się rozpoznawać i panować nad swoimi emocjami, kształcą asertywność, rozwijają empatię ale także nabywają umiejętności właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach społecznych.

Uczestnicy grup wyżej funkcjonujących są współplanującymi i współprowadzącymi zajęcia, współdecydują o ich tematyce i przebiegu, by później wdrażać umiejętności planowania, podziału zadań i inne kompetencje społeczne w czasie realizacji konkretnych zadań zlecanych do wykonania jak np.:, konkretna pomoc mniej sprawnym podopiecznym, konkretne samodzielne zadania przy organizacji otwartych wydarzeń kulturalno-integracyjnych w placówce czy zorganizowanie wyjazdu do kina dla całej grupy.

Zajęcia rekreacyjno –ruchowe indywidualne

Celem zajęć rekreacyjno-ruchowych indywidualnych jest poprawa ogólnej sprawności fizycznej i kondycji uczestników, a tym samym uzyskanie jak największej samodzielności i niezależności społecznej. W zajęciach rekreacyjno-ruchowych indywidualnych uczestniczy 5 osób.

Zajęcia odbywają się w sali rehabilitacyjnej lub w ogrodzie. Indywidualna forma zajęć sprzyja koncentracji uwagi, a rodzaj aktywności, cele, środki, metody i tempo dostosowane są do psychofizycznych możliwości konkretnej osoby zarazem uwzględniając jej preferencje, aby wyzwalały w nim pozytywne emocje, a każdy najmniejszy postęp satysfakcję.

Zajęcia mają formę zabaw ruchowych, zabaw z przyborami, rekwizytami i przyrządami, często przy muzyce oraz spacerów, w ramach których uwzględniając indywidualne cele uczestnika wykonywane będą ćwiczenia ogólnousprawniające. Dzięki powtarzaniu

ćwiczeń uczestnicy będą doskonalić przede wszystkim ruchy elementarne otrzymując wsparcie prowadzącego od asysty po prowadzenie ruchu.

Zajęcia animacyjne mają formę grupową.

Miejscem spotkań jest pracownia terapeutyczna, ogród, Sala Doświadczania Świata. Część zajęć jest realizowana poza placówką w różnych miejscach kultury i sztuki.

Na zajęciach terapeuta w coraz większym stopniu oddaje inicjatywę uczestnikom, wspólnie wybierają miejsce, temat i formę kolejnych zajęć, przygotowują materiały i potrzebne środki.

Dostarczanie różnorodnych bodźców w ramach zajęć muzykoterapii, biblioterapii, stymulacji wielozmysłowej z elementami relaksacji realizuje cele relaksacyjne, pobudza wyobraźnię, wrażliwość na sztukę, sprzyja rozwojowi zainteresowań i dostarcza pozytywnych przeżyć.

Odbywają się także zajęcia plastykoterapii i fotografoterapii, w czasie których uczestnicy rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Na zakończenie Projektu uczestnicy przygotują wystawę swoich prac plastycznych i samodzielnie wykonanych fotografii. Okazję do budowania relacji, czerpania z nich radości oraz wspólnego przeżywania emocji dają realizowane w czasie zajęć spotkana towarzyskie i okolicznościowe, wspólne kibicowanie przy meczach, gry i zabawy animacyjne.

Realizowane są również wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie zabytków i wystaw w muzeach, udział w występach artystycznych poza placówką.

Zajęcia gospodarstwa domowego obejmują 20 beneficjentów. Zajęcia odbywają się w grupach 5-osobowych wg harmonogramu w pracowni gospodarstwa domowego i w różnych pomieszczeniach Domu oraz ogrodzie. Ponadto uczestnicy będą wychodzić na zakupy do sklepów.

W zajęciach uczestniczą osoby, które nabyły już wiele praktycznych umiejętności w czasie wcześniejszych projektów i prezentują dość duży poziom samodzielności. Mają możliwość je nadal doskonalić i nabywać coraz to nowe, ale także „wypróbować” samodzielność w warunkach placówki. W ramach zajęć realizują konkretne prace użyteczno – społeczne i  zadania na terenie placówki i w jej otoczeniu.

Terapeuta jest obserwujący, ukierunkowujący, wspierający, ale na żadnym etapie nie wyręcza podopiecznego. Przez np. pokaz, instruktaż, wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z różnymi doświadczeniami przeciwdziałała niekorzystnym wychowawczo i społecznie sytuacjom kryzysowym.

Hipoterapia wspomaga pozostałe formy wsparcia w projekcie ze względu na jej niekwestionowane działanie na sferę psychiczną, ruchową, społeczną i emocjonalną a przez to na poprawę funkcjonowania ogólnego. W tej formie zajęć uczestniczy 50 beneficjentów.

Wszystkie zajęcia realizowane w Projekcie umożliwią osobom niepełnosprawnym wykonać kolejny krok na drodze ich rozwoju, a marzenia o życiu samodzielnym i niezależnym uczynią bardziej realnymi.

Na zajęciach gospodarstwa domowego uczymy się nowych, domowych czynności i jesteśmy też coraz lepsi i bardziej samodzielni w dbaniu o nasz Dom i ogród

Zajęcia hipoterapii wyzwalają motywację, dają dużo energii i uczą wrażliwości

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe indywidualne służą poprawie ogólnej sprawności i wydolności psycho-fizycznej, poprawiają pracę narządów i układów, doskonalą procesy poznawcze i dają dużo radości

Aktywność fizyczna pobudza rozwój koordynacji ruchowej, wytrzymałości i siły a także uczy samodyscypliny, koncentracji i pracy w grupie

Na zajęciach społecznych rozwijamy konkretne umiejętności, kompetencje, podejmujemy tematykę rodziny, zdrowia, profilaktykę chorób i uzależnień a także seksualności i płciowości człowieka

Zajęcia animacyjne rozwijają nasze zainteresowania i pasje. pozwalają aktywnie i przyjemnie spędzić czas, rozwijają kreatywność, poszerzają nasze horyzonty

Zajęcia terapeutyczne indywidualne pomagają odkryć potencjał własny i go rozwijać

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry