Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Terapia zajęciowa

Wszyscy podopieczni DPS mają możliwość uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych.

W DPS funkcjonują pracownie terapeutyczne: plastyczna, rękodzielnicza, papieroplastyki, kulinarna, komputerowa. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy nabywają nowych umiejętności, zwiększają aktywność oraz rozwijają swoje zainteresowania. Twórczy udział pozwala budować poczucie własnej wartości i sensu życia oraz eliminuje monotonię dnia codziennego. Kształcone są także umiejętności pracy w grupie, systematyczność, punktualność, odpowiedzialność i in. kompetencje społeczne.

W doborze mieszkańców do rodzaju zajęć terapii zajęciowej uwzględnia się ich predyspozycje, zainteresowania, talenty oraz poziom sprawności psychofizycznej.

Uwieńczeniem twórczej pracy są organizowane wystawy, prezentacje, kiermasze, warsztaty i przeglądy artystyczne, w których podopieczni biorą udział i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia, co bardziej motywuje ich do pracy  rozbudzając wiarę w siebie i własne siły.

W ramach terapii zajęciowej organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, plenery, spotkania integracyjne, wycieczki do galerii, muzeów, teatru, filharmonii, skansenów, oraz innych ciekawych miejsc w rejonie województwa podkarpackiego i nie tylko.

Dla osób z głębszą niepełnosprawnością prowadzone są zajęcia indywidualne oparte na biblioterapii, relaksacji, stymulacji polisensorycznej, spacerach, rozmowach, zmianie otoczenia. Celom relaksacyjnym służy sala doświadczania świata.

Działania poprawiające sprawność, zwiększające aktywność i samodzielność podejmowane są także w ramach projektów finansowanych przez PFRON, dzięki którym możliwe jest rozszerzanie oferty aktywizująco-rehabilitacyjnej dla mieszkańców i realizowanie takich zajęć jak: animacyjne, socjoterapeutyczne czy gospodarstwa domowego.

W Domu odbywają się ponadto zajęcia rehabilitacji społecznej, które mają formę treningów. Służą one wyrabianiu zaradności osobistej, pobudzaniu aktywności społecznej i przygotowują do samodzielnego wypełniania ról społecznych jak chociażby treningi samoobsługowe, porządkowe, spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, rozwijania umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów czy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry