Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Iwonicz: organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w ramach realizacji Projektu “Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”

data zamieszczenia: 27.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Konwent oo. Bonifratów pw. św. Elżbiety, ul. Floriańska 19, 38-440 Iwonicz, woj. podkarpackie, tel. 0-13 4351314, 4250138, faks 0-13 4250130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w ramach realizacji Projektu “Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój in-frastruktury DPS w Iwoniczu”.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowa-dzenie szkoleń dla pracowników w ramach realizacji Projektu “Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska ul. Gackowskiego 1/21, 85-137 Bydgoszcz /woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162 543,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 199 260,00
• Oferta z najniższą ceną: 199 260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 246 000,00
• Waluta: PLN.

Projekt: ” Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu ”
finansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry