• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Potencjał szpitalnictwa – kwartalne spotkanie Zespołu Zarządzającego Bonifraterskiego Centrum Medycznego z udziałem Rady Charyzmatu

16 maja w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym ,,Granat w Zakopanem” rozpoczęło się kwartalne spotkanie Zespołu Zarządzającego Bonifraterskiego Centrum Medycznego z udziałem Rady Charyzmatu.

Szpitalnictwo w kontekście naszych wartości brzmi dość lakonicznie, ale jest w tym słowie, w tej nadrzędnej wartości, wielki potencjał duchowy, który wypływa nie tylko z życiorysu św. Jana Bożego, on wypływa także z życia i działalności Pana Jezusa –  powiedział Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, otwierając oficjalną część kwartalnego spotkania Zespołu Zarządzającego Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

Dyrektorzy oddziałów Bonifraterskiego Centrum Medycznego oraz przeorzy konwentów i bracia-członkowie Rady Charyzmatu spotkali się w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Granat w Zakopanym, gdzie rozmawiali o kierunkach rozwoju spółki i najważniejszych wyzwaniach, które przed nią stoją.

Wystąpienie Ojca Prowincjała zainaugurowało cykl prelekcji dla Zespołu Zarządzającego poświęconych wartościom płynącym z charyzmatu szpitalnictwa, które będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań. Mają one pozwolić osobom odpowiedzialnym za rozwój spółki lepiej zrozumieć wartości, jakimi powinni się kierować i na których opiera się działalność Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego. Ojciec Franciszek podkreślał, że jest misją Zakonu, ale musi być realizowane wspólnie – przez Bracia, ale także przez współpracowników.

Do słów Ojca Prowincjała odniósł się Brat Ambroży, który podkreślił, że istotą działania Bonifratrów jest prowadzenie dzieł apostolskich. „Nie tylko przywracamy choremu zdrowie czy towarzyszymy w odchodzeniu, ale prowadzimy też dzieło apostolskie, mamy prowadzić do Chrystusa. Takie są nasze wartości” – zaznaczył.

Podczas spotkania Zespół Zarządzający przedstawił Braciom stan realizacji ustaleń ze spotkania w lutym 2024 r. Prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego Jacek Graliński przedstawił informacje zarządczą, a koordynatorzy wskazali na wyzwania, które stoją przed spółką w ich obszarach działalności. Zdecydowano również o konieczności podjęcia działań związanych z realizacją obowiązku dostępności zarówno w obszarze dostępności cyfrowej, jak i w pozostałych obszarach do których spółka jest zobowiązana z uwagi na prowadzoną działalność i relacje z pacjentami.

Zarząd i koordynatorzy przedstawili również informacje dotyczące realizacji budżetu za I kwartał, sprawozdawczości finansowej, procesu kontraktowania świadczeń w 2024 r. oraz realizacji świadczeń w nadwykonaniach. Część spotkania poświęcono współpracy pomiędzy zakładami i możliwościom wykorzystania efektu synergii w ramach grupy, a także w ramach wszystkich dzieł bonifraterskich. Rozmawiano także o wspólnych zakupach i zarządzaniu polityką lekową.

Rozmawiano również o komunikacji, zarówno w wymiarze komunikacji między spółką a Zakonem, na co zwracał uwagę Ojciec Prowincjał, jak i na kwestiach związanych z identyfikacją marki Bonifraterskiego Centrum Medycznego, koniecznością zachowania spójności między identyfikacją i komunikacją oraz działaniami w obszarze komunikacji, które będą podejmowane w celu zwiększenia świadomości marki Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

Spotkaniu towarzyszyły również warsztaty z elementami dyskusji poświęcone kwestiom niepożądanych zachowań w pracy (mobbing, dyskryminacja)  i radzenia sobie z nimi na poziomie pracownika, przełożonego oraz pracodawcy.

Na zakończenie spotkania, Ojciec Prowincjał podkreślił, że patron dnia, św. Andrzej Bobola, pokazał swoim życiem, że mimo przeszkód, mimo trudności, należy iść za przeznaczeniem. Wskazał na optymizm płynący ze spotkania i poczucie współbrzmienia między Spółką a Zakonem.