• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Cele inkluzji społecznej

Celem inkluzji społecznej jest zmniejszenie liczby osób będących na marginesie życia społecznego, lub poza nim z powodu wykluczenia. Umożliwienie im powrotu do społeczeństwa, udziału w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym i politycznym. Traktuje się inkluzję społeczną jako antidotum na zjawisko wykluczenia społecznego. W literaturze określana także jako proces wtórnej socjalizacji, odzyskanych dla społeczeństwa jednostek czy grup społecznych, które z różnych powodów zostały odsunięte na margines. Włączenie społeczne jest trudnym procesem, bardzo złożonym oraz wielowymiarowym- wymaga determinacji, dobrej woli, zaangażowania i aktywności bliskich, a także instytucji. Wyróżniamy różne strategie inkluzji społecznej w zależności od przyczyny tego wykluczenia min. strategia reproduktywna, edukacyjna, paliatywna i lecznicza, prewencyjna oraz emancypacyjna.3

3 https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28634/AKSMAN_Inkluzja_wybrane_aspekty_w_teorii_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y