• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego stara się przekazać swym współpracownikom kulturę instytucjonalną, tzn. kulturę szpitalnictwa, tak aby misja szpitalna – teraz i w przyszłości – realizowana była w sposób zapoczątkowany przez św. Jana Bożego i zgodnie z tradycją Zakonu. Ta kultura szpitalnictwa wyraża się poprzez swoje zasady, wartości, misję, charyzmat i normy.

W tym celu Zakon zaprosił wszystkie prowincje, aby powołały w ramach swojej prowincji Szkołę Szpitalnictwa. Szkoła jako instytucjonalna forma edukacji i formacji w danej prowincji pragnie współpracownikom w pierwszej kolejności przekazać charyzmat i istotę misji Zakonu Szpitalnego, zapoznać z osobą i działalnością św. Jana Bożego, pogłębiać wśród współpracowników tę wiedzę i wraz z nimi dążyć do wdrażania poznanych zasad i wartości Zakonu oraz postaw św. Jana Bożego.

Działania Szkoły Szpitalnictwa mają charakter uniwersalny, przeznaczona jest ona dla wszystkich współpracowników, którzy wykonują różne zawody, przyczyniając się do poprawy zdrowia  i zapewnienia opieki osobom przebywającym w dziełach.

Szkoła kładąc nacisk na poznanie tożsamości Zakonu, a także na przekazanie podstawowych wartości i zasad realizacji szpitalnictwa zmierza w swej pracy ku temu, by:

  • wiedzieć, że przesłanie św. Jana Bożego jest wciąż aktualne;
  • zapewnić możliwie najlepszą, profesjonalną i kompleksową opiekę osobom cierpiącym i potrzebującym, opiekę dostosowaną do czasu i miejsca
  • pozostać w harmonii ze stylem św. Jana Bożego.

Chodzi nie tylko o to, by poznać historię św. Jana, ale zrozumieć istotę jego przesłania we współczesnym świecie, zachować styl opieki zgodny ze stylem św. Jana Bożego.

Edukacja w ramach Szkoły Szpitalnictwa ma przyczynić się do rozwoju osobistego jak i zawodowego współpracowników, umocnić wierność charyzmatowi Jana Bożego i pozwolić na autentyczne praktykowanie szpitalnictwa.

Szkoła Szpitalnictwa zaprasza do refleksji nad charyzmatem i duchowością oraz przyjętymi zasadami i wartościami Zakonu, z nadzieją, że poznane treści znajdą odzwierciedlenie w postawie i działaniach współpracowników Zakonu.