• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
 • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
 • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kontakt

Opinie w sprawie indywidualnej:

 1. Wniosek o wydanie przez Komitet Bioetyki opinii w indywidualnej sprawie może zgłosić:
 • lekarz lub inny pracownik medyczny,
 • pracownik domu pomocy społecznej,
 • kapelan,
 • psycholog,
 • pracownik socjalny,
 • pacjent lub osoba mu bliska, w tym członkowie rodziny,
 • wolontariusz,
 • przedstawiciel organów spółek założonych przez Prowincję,
 • pełnomocnik ds. bioetyki wyznaczony w Dziełach Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego,
 • brat zakonny.
 1. Wniosek przesyła się na adres mailowy (kuria@bonifratrzy.pl) z adnotacją bioetyka.
 2. We wniosku należy jak najszczegółowiej opisać daną sytuację trudną, która stanowi przyczynę zwrócenia się do Komitetu o wydanie opinii, oraz zadać pytania, na które wnioskodawca chce, by Komitet odpowiedział, ew. wskazać szczegółowo problem, który chce, by Komitet rozstrzygnął.
 3. Do wniosku należy dołączyć w formie skanów całą dokumentację niezbędną do rozpatrzenia przedstawionego problemu, w tym dokumentację medyczną.
 • W przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada dostępu do niezbędnej dokumentacji, należy wskazać, w którym Dziele Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego dokumentacja ta się znajduje.
 • Jeśli wnioskodawca uważa, że wskazane jest spotkanie członków Komitetu z osobami zainteresowanymi, należy to zaznaczyć, wskazując te osoby i ich miejsce pobytu.
 1. Jeśli wydanie opinii jest pilne, należy to wskazać w tytule maila i we wniosku, podając datę, do której wskazane byłoby wydanie opinii. Wskazując termin należy wziąć pod uwagę potrzeby pacjenta lub podopiecznego, ale także realne możliwości wydania opinii przez Komitet. Przewodniczący Komitetu poinformuje wnioskodawcę o nadaniu opinii charakteru pilnej oraz wskaże datę, w której opinia będzie wydana.
 2. Poza opiniami pilnymi, Komitet rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.
 3. Jeśli wydanie opinii nie ma charakteru pilnego, Komitet wydaje opinie w terminie 4 tygodni po terminie spotkania stałego, przed którym wniosek został złożony. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, wymagających skorzystania z pomocy konsultantów, Przewodniczący może przedłużyć termin wydania opinii, o czym poinformuje wnioskodawcę.
 4. Opinie są przesyłane wnioskodawcy mailem. W przypadku, gdy wnioskodawca chce otrzymać opinię w formie pisemnej, należy to podać we wniosku ze wskazaniem adresu, na który opinia ma być przesłana.
 5. Wybrane przez Przewodniczącego opinie mające znaczenie ogólne, pozbawione danych wrażliwych, publikowane są na stronie internetowej www.bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny dostępnej jedynie współpracownikom i braciom Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego.

 

Termin najbliższego spotkania stałego publikowany jest na stronie internetowej bonifratrzy.pl/bioetyka_wydarzenia w zakładce Komitet Bioetyczny.

Wszystkie pytania i problemy bioetyczne proszę przesyłać na adres: kuria@bonifratrzy.pl z dopiskiem bioetyka