• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Projekty UE

Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich

realizowany przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny”, Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

czytaj więcej »

Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno – leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów sp. z o.o

Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim