• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Skład Komitetu

Przewodnicząca –  dr Małgorzata Szeroczyńska

 

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

dr Ewelina Sobocha

dr Iwona Filipczak-Bryniarska

dr Dominik Krzyżanowski – sekretarz

 

Koordynator – br. Łukasz Dmowski OH

BIOGRAMY CZŁONKÓW

Małgorzata Szeroczyńska – doktor nauk prawnych, magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka rządu francuskiego, Instytutu Maxa Plancka, FNP; w latach 1998-2006 doktorantka a następnie adiunkt na WPiA UW w Instytucie Prawa Karnego, w latach 2006-2011 adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; przez ponad osiem lat była trenerem umiejętności komunikacyjnych lekarz-pacjent i prawnik-klient; współautorka wytycznych PTP dot. zaniechania uporczywego leczenia umierających dzieci; specjalizuje się w prawie medycznym i prawach osób z niepełnosprawnościami, autorka ponad setki publikacji z tego zakresu, współautorka podręcznika dla trenerów nauczania prawników umiejętności komunikacyjnych; przez sześć lat wolontariuszka w hospicjach stacjonarnych i domowych we Francji, Polsce i Niemczech; członek Komisji Bioetycznej Instytut Matki i Dziecka w Warszawie; współpracuje z licznymi NGO promującymi prawa człowieka; a co dzień prokurator.

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, ur. 07.01.1950 r., filozof, etyk, bioetyk, teoretyk etyki medycznej. Kieruje Katedrą Bioetyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rozwija antropologię i etykę personalistyczną Karola Wojtyły i jego uczniów. Korzysta w tym z badań zarówno nad etyką I. Kanta, M. Schelera, D. v. Hildebranda, R. Ingardena jak również nad etyką Arystotelesa i Św. Tomasza z Akwinu. Z punktu widzenia personalizmu realistycznego przeprowadza krytykę utylitaryzmu w etyce ogólnej, w bioetyce i etyce lekarskiej. W książce Elementy etyki lekarskiej przedstawił zasadnicze podstawy i rozstrzygnięcia normatywne etyki medycznej dotyczące początku, trwania i końca życia ludzkiego. W książce Spór o etykę medyczną zrekonstruował filozoficzne podstawy tej etyki, podał możliwości dalszego rozwoju odnowionej, medycznej etyki hipokratejskiej w jej konfrontacji z utylitaryzmem i kontraktualizmem. Jest autorem 5 rozpraw naukowych, 140 artykułów oraz redaktorem 5 dzieł zbiorowych. Jest promotorem 250 prac dyplomowych i magisterskich oraz 7 rozpraw doktorskich. Uczestniczył z referatami w ponad 120 sympozjach naukowych, w tym w 50 konferencjach, sympozjach i kongresach medycznych. Strona domowa: www.biesaga.info

Ewelina Sobocha – doktor nauk o zdrowiu, pedagog specjalny i edukator seksualny. Wykładowca, realizuje zajęcia dydaktyczne w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (GODN) w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu National-Louis Universsity w Nowym Sączu, Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców  i opiekunów na temat seksualności. Jako specjalista w zakresie poradnictwa seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie bierze udział w projekcie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach – Sekcja ds. realizacji Projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Od kilku lat prowadzi Grupę Wsparcia dla Rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Jest współautorką publikacji: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Twórczość rysunkowa jako sposób przekazywania emocji – miłość, seks, pocałunek”, „Dobrostan życia seksualnego a poziom wiedzy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o badania własne”, „Granice różnych ról – na progu dorosłości”, „Niepełnosprawność intelektualna w labiryncie codzienności – trudny czas dorastania”, „Przygotowanie do holistycznej opieki nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie w opinii studentów”, „Wykorzystywanie niepełnosprawność intelektualna…- ryzyko nadużyć wobec osób  z niepełnosprawnością intelektualną”, „Zdrowie ginekologiczne dziewczynek niepełnosprawnych”. Uczestniczyła w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach związanych z seksualnością osób z niepełnosprawnością. Jest Członkiem Komitetu Bioetycznego Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Współpracuje z angielską Fundacją Mencap w Birmingham, Wielka Brytania, Program The Gateway Award.

Dominik Krzyżanowski – doktor nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, kierownik Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej (Hospicjum Stacjonarne Św. Jana Bożego) oraz Bonifraterskiego Ośrodka Opieki (Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej) w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., także kieruje Zakładem Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Sekretarz Komitetu Bioetycznego Zakonu Bonifratrów w Polsce, autor i współautor ponad 100 recenzowanych publikacji naukowych oraz współredaktor 6 książek. Redaktor naczelny kwartalnika „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health”, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla województwa dolnośląskiego, założyciel Fundacji Instytut Dobrej Opieki. Na co dzień mąż Ewy i ojciec Janka, Klary i Ksawerego.