• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Inkluzja społeczna- słowo wstępne

Zgodnie z postanowieniami XXXIII Kapituły Generalnej dotyczącymi promowania działalności w zakresie inkluzji społecznej oraz rekomendacją brata Joaquima Erry – Radnego Generalnego OH powstała grupa robocza zakonu, której celem jest określenie wspólnych kierunków pracy wszystkich europejskich dzieł. W związku z powyższym decyzją Ojca Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela OH powołano komórkę organizacyjną w polskiej Prowincji Zakonu, która będzie zgłębiała tematy prowadzonych przez nią działań włączających dla klientów dzieł pomocowych w Polsce.

Czym w takim razie jest inkluzja? Słowo pochodzi z języka łacińskiego, a oznacza włączenie, dołączenie bądź zawieranie.1 W odniesieniu do społeczeństwa inkluzja społeczna jest procesem włączenia jednostek czy grup w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji (wykluczenia społecznego, marginalizacji). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest aktualnym tematem dzisiejszego świata, dlatego też kraje członkowskie Unii Europejskiej szukają nowych metod i sposobów włączających różnorodne grupy w życie społeczne, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz chorujące przewlekle psychicznie.2

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Inkluzja

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Inkluzja_społeczna