• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Konferencja Prowincjalna

Konferencja Prowincjalna – Wrocław 11-13 lipca 2016

„Przeżywać szpitalnictwo z nadzieją i odwagą”

Celem Konferencji Prowincjalnej zorganizowanej w połowie kadencji obecnego  Zarządu było dokonanie podsumowania oraz wyznaczenie kierunku dalszego działania Prowincji Polskiej. W obradach odbywających się w domu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek uczestniczyli przełożeni konwentów, prezesi i dyrektorzy dzieł, a także goście – Generał Zakonu o. Jesús Etayo Arrondo oraz I radny generalny i ekonom Zakonu o. Rudolf Knopp.

Niezwykle ważny dla klimatu całej Konferencji był głos br. Generała, który w otwierającym obrady wystąpieniu „Jak dziś naśladować św. Jana Bożego – przyszłość Zakonu w Europie i w świecie”, podkreślił konieczność otwierania się na świat, zmieniania tego, co nie pozwala iść naprzód, przy zachowaniu wierności bonifraterskiemu charyzmatowi.

O tożsamości brata zakonnego w świetle dokumentu wydanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele” mówił o. Alan Brzyski, o radościach i smutkach w pracy z bezdomnymi, samotnymi, żyjącymi na marginesie życia społecznego – s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, a o tym, jak nadawać życiu sens, jak nie poddawać się i żyć aktywnie,  pełnią życia, mimo fizycznej niepełnosprawności – Piotr Pawłowski, pasjonat i społecznik, prezes fundacji „Integracja”.

W pierwszym dniu obrad – w grupach – bracia oceniali realizację deklaracji kapitulnych w zakresie posługi apostolskiej, duszpasterstwa powołań i formacji, współpracownicy zaś omawiali problemy kadrowe i sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w dziełach bonifraterskich w 2014 r. zatytułowanej „Zarządzanie w duchu charyzmatu” przedstawiła Ewa Jaskulska, stały się one podstawą dyskusji w grupach. Ważnymi tematami były też problemy bioetyczne, które przedstawili Małgorzata Szeroczyńska i Dominik Krzyżanowski, a o Szkole Szpitalnictwa i Wolontariacie mówili Marek Krobicki i Ewa Jaskulska. Ważnym podsumowaniem dnia było wystąpienie o. prowincjała Eugeniusza Kreta zatytułowane „Dokąd zmierzamy”, który przedstawił obecną sytuację Prowincji polskiej, a także planowany kierunek jej rozwoju we wszystkich trzech dziedzinach – szpitalnej, farmaceutycznej i pomocy społecznej.

Dzień drugi obrad był nawiązaniem do prezentacji O. Prowincjała – o nowych wyzwaniach i szansach sprostaniu im mówiła Maria Janusz, która też dokonała podsumowania analizy SWOT w dziedzinie bonifraterskiego szpitalnictwa,  podsumowania  dla obszaru farmaceutycznego dokonała Katarzyna Polit, zaś dla  pomocy społecznej – Katarzyna Wojtanowicz. Próbę określenia strategii i kierunku koniecznych zmian organizacyjno-prawnych przedstawiła Anna Janicka, a o dokumencie  kodyfikującym  działania Dyrektorium Prowincji Polskiej mówiła Anna Makaruk.

Podsumowując obrady, O. Generał podkreślił raz jeszcze kwestię odpowiedzialności za przyszłość Zakonu, a więc konieczność działania zgodnie z wymogami dzisiejszego świata przy pełnym zachowaniu misji i charyzmatu Zakonu, którego prawdziwym wyrazem jest niesienie pomocy i opieka nad tymi, którzy jej najbardziej potrzebują. Zamykając obrady brat prowincjał Eugeniusz Kret wyraził nadzieję, że choć czeka nas wielka praca i długa przed nami droga, patrzymy w przyszłość z odwagą, wierząc, że w tym roku miłosierdzia przełoży się ono na naszą pracę dla przyszłości.

al.or.