• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Drugi dzień Konferencji Prowincjalnej

W przedpołudniowej części drugiego dnia Konferencji O. Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel zapoznał braci z wynikami przeprowadzonej wśród personelu BCM w roku 2023 r. ankiety satysfakcji, która odzwierciedla relacje i stopień utożsamiania się współpracowników z medycznymi dziełami apostolskimi. Ankieta pokazała również oczekiwania współpracowników w stosunku do pracodawcy.

Kolejny blok wystąpień poświęcony był wsparciu Ukrainy. O. Prowincjał rozpoczął tę relację prezentując podjęte od wybuchu wojny działania prowincji polskiej w tym zakresie, podkreślając że jest to oddolna inicjatywa, a nie realizacja odgórnych zaleceń. Relację dotyczącą wsparcia Ukrainy kontynuował br. Mateusz Biczyk odpowiedzialny za kwestie finansowe tej pomocy, przedstawiając zestawienie wpływów i wydatków środków finansowych na ten cel.

Główną część dzisiejszego programu stanowiły relacje przełożonych konwentów, którzy w oparciu o wskazane zalecenia wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez O. Prowincjała przedstawili stopień ich realizacji w swoich wspólnotach i podległych im dziełach apostolskich. W tym bloku połączono się również on-line z przeorem konwentu w Nazarecie br. Krzysztofem Fronczakiem, który opowiedział braciom o aktualnej sytuacji nie tylko w lokalnej wspólnocie, ale również w izraelskim społeczeństwie. O. Prowincjał podsumowując tę część Konferencji podziękował przeorom za przedstawione relacje i zaznaczył, że istotne wskazania zostały w międzyczasie już wykonane.

W związku ze zbliżającą się LXX Kapitułą Generalną w Polsce O. Prowincjał zapoznał braci z przygotowaniami do tego wydarzenia i odbytymi przez przedstawicieli kurii generalnej wizytami oraz podjętymi do tej pory decyzjami.

Br. Sadok jako przewodniczący Komitetu ds. prewencji ochrony osób bezbronnych w Prowincji  zapoznał braci z działaniami i wyzwaniami tego komitetu. Podkreślił on, że w kontekście ochrony, aby oddać istotę należy mówić o osobach bezradnych. Opracowany Kodeks Bezpieczeństwa będzie ważnym dokumentem dla całej Prowincji.

Sprawozdanie dotyczące działalności animatorów do spraw charyzmatu przedstawił br. Ambroży Maria Pietrzkiewicz z konwentu w Łodzi. W swoim wystąpieniu przedstawił obecny status animatorów w szpitalach i zaprezentował oczekiwania oraz przedstawił konkretne propozycje co do roli animatorów w medycznych dziełach apostolskich.

W ostatniej części dzisiejszego dnia konferencji bracia zapoznali się szczegółowo z projektem rozwoju działalności apostolskiej w Drohobyczu, który przedstawił br. Wawrzyniec, przeor konwentu w tym mieście. Projekt dotyczy planu budowy domu opieki długoterminowej, po tym jak prowincja otrzymała od miasta nieruchomość pod zabudowę. Bracia, mimo trudnej wojennej sytuacji, widzą w tych planach między innymi szansę na podniesienie jakości świadczonej opieki na rzecz osób potrzebujących.