• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Cele Komitetu

Cel działania Komitetu Bioetycznego

Celem działania Komitetu Bioetycznego jest udzielanie braciom i współpracownikom Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, a także pacjentom i ich rodzinom, pomocy i wsparcia merytorycznego

  • zgodnie ze wskazaniami etyki katolickiej (personalistycznej),
  • zgodnie z obowiązującym prawem,

w podejmowaniu decyzji trudnych etycznie związanych z działalnością Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, w tym odnoszącym się do leczenia lub pobytu w tych Dziełach

Komitet Bioetyczny realizuje swój cel poprzez:

  • wydawanie opinii doradczych dotyczących indywidualnych przypadków klinicznych i problemów etycznych,
  • formułowanie ogólnych zaleceń określonego sposobu rozwiązywania typowych problemów etycznych,
  • kształcenie współpracowników i braci Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego w zakresie bioetyki.

Opinie i zalecenia ogólne wydawane przez Komitet Bioetyczny nie są prawnie wiążące, mają jedynie charakter doradczy. Ostateczną decyzję co do postępowania medycznego wobec danego pacjenta podejmuje lekarz, a odnośnie do postępowania wobec podopiecznego domu pomocy społecznej albo warsztatu terapii zajęciowej – kierownik placówki.