• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich

Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich

realizowany przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

Przedmiotem projektu jest utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich. Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu to: Zadanie nr 1. Prace remontowo-budowlane, Zadanie nr 2. Wyposażenie obiektu, Zadanie nr 3. Funkcjonowanie DDOM, Zadanie nr 4 – Działania edukacyjne. Wsparcie będzie się odbywało zgodnie z zapisami dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Interwencja koncentrować się będzie na rozwoju oferty usług zdrowotnych i na utworzeniu nowych trwałych miejsc dziennej opieki zdrowotnej. Projekt odpowiada na potrzeby wskazane RPO WD 2014-2020 i potrzeby grupy docelowej wskazywane w dokumentach sporządzanych na poziomie ministerialnym. Główny rezultat projektu: powstanie 20 miejsc świadczenia usług zdrowotnych dla osób zależnych.

Dzienny dom opieki medycznej będzie funkcjonował przez cały rok, w dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie. W ramach DDOM mieszkańcom powiatu ząbkowickiego będą świadczone m.in. usługi medyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i wsparcie psychologiczne. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłączenie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu ząbkowickiego poprzez wsparcie 20 miejsc deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi i rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych oraz wsparcie 140 opiekunów/członków rodzin pacjentów DDOM w latach 2019-2022.

Planowane efekty:

Zaplanowane w projekcie działania przełożą się na poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnym, w szczególności osobami starszym, poprzez przygotowanie
i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych. Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby miejsc deinstytucjonalnej opieki nad osobami zależnymi na terenie powiatu ząbkowickiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących wskaźników:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 20,00 szt.;
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 140,00 os.;
  • Liczba opiekunów i członków rodzin osób niesamodzielnych (pacjentów DDOM) objętych wsparciem w projekcie: 140,00 os.

Wartość projektu:

  • Całkowita wartość projektu: 3 402 217,50 (PLN);
  • Kwota dofinansowania UE: 3 198 377,50 (PLN).

Aktualności:

 

Zdjęcia: