Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”.

Numer wniosku:

WND-RPSL.10.01.00-24-05D3/17-002

Planowana całkowita wartość projektu wynos 6 160 419,52 zł.
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą  6 130 899,52 zł w tym:
– 5 211 264,59 zł tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej
–    919 634,93 zł wkład własny Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Okres realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.03.2017 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia  31.12.2019 r.

Tytuł wniosku

Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Opis projektu

Projekt polega na unowocześnieniu aparatury i wyposażenia medycznego (wymiana i zakup dotychczas nieposiadanego) w istniejących Oddziałach Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii, Ginekologiczno- Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodkowym, Chirurgii Ogólnej, Oddziale Gastroenterologicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopii, Dziale Diagnostyki Obrazowej i Bloku Operacyjnym. Celem projektu jest poprawa wykrywalności schorzeń i skuteczności terapii (m.in poprzez wprowadzenie nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych, opieki koordynowanej i stacjonarnego telemonitoringu płodu) chorób negatywnie wpływających na demografię regionu, tj. zaburzeń płodności i powikłań położniczo-neonatologicznych, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych nasilających się w następstwie obciążenia czynnikami środowiskowymi i starzenia się populacji.

Miejsca realizacji projektu

Województwo Śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-211
Ulica ks. Leopolda Markiefki  Nr 87

Projekty UE

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry