Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Regulamin

Regulamin Komitetu Bioetyki

Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

 

Rozdział 1

Zasady powoływania Komitetu Bioetyki

Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

§ 1.

Tworzy się Komitet Bioetyki dla dzieł prowadzonych przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

 

§ 2.

1.      Komitet Bioetyki składa się z pięciu członków powoływanych przez Prowincjała na czteroletnią kadencję równą z kadencją Zarządu Prowincji.

2.      W skład Komitetu Bioetyki wchodzi lekarz, etyk, osoba duchowna – teolog, prawnik, specjalista ds. niepełnosprawności (np. psycholog, socjolog, pracownik socjalny) oraz inny przedstawiciel personelu medycznego (np. pielęgniarz, rehabilitant, farmaceuta).

3.      Członkami Komitetu Etyki Klinicznej mogą być wyłącznie osoby mające wiedzę i doświadczenie z zakresu bioetyki oraz posiadające nieposzlakowaną opinię.

4.      Wskazane jest by przynajmniej 3 z 5 członków nie było związanych umowami o pracę lub umowami kontraktowymi z dziełami Prowincji.

5.      Przewodniczącego i Sekretarza Komitetu Bioetyki mianuje Prowincjał na wniosek członków Komitetu.

 

§ 3.

1.      Członkowie Komitetu Bioetycznego mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

2.      W przypadku rezygnacji członka Komitetu Bioetyki, nieusprawiedliwionego ustania jego aktywności, niemożności pełnienia przez niego swoich zadań, lub z innych przyczyn znanych Prowincjałowi, Prowincjał odwołuje go z członkostwa w Komitecie Bioetyki.

3.      W przypadku zmniejszenia się składu Komitetu Bioetyki przed upływem kadencji Prowincjał powołuje nowego członka na okres do końca kadencji.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania Komitetu Bioetyki

§ 4.

Celem działania Komitetu Bioetyki jest:

1.      Pomoc braciom i współpracownikom Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, a także pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu decyzji trudnych etycznie związanych z działalnością dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, w tym odnoszącym się do leczenia lub pobytu w tych dziełach, poprzez wydawanie opinii doradczych dotyczących indywidualnych przypadków klinicznych i problemów etycznych zgodnie ze wskazaniami etyki katolickiej (personalistycznej) i obowiązującym prawem.

2.      Formułowanie ogólnych zaleceń określonego sposobu rozwiązywania typowych problemów etycznych w dziełach Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego zgodnie ze wskazaniami etyki katolickiej (personalistycznej) i obowiązującym prawem.

3.      Kształcenie współpracowników i braci Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w zakresie bioetyki.

 

 

Rozdział 3

Tryb pracy Komitetu Bioetyki

 

§ 5.

1.      Członkowie Komitetu Bioetyki pełnią swoją funkcję osobiście.

2.      Przy pierwszym posiedzeniu Komitetu Bioetyki członkowie składają oświadczenie o zachowaniu poufności wszystkich informacji pozwalających na identyfikację pacjenta i spraw, które będą rozpatrywane w czasie prac Komitetu Bioetyki.

 

§ 6.

1.      Zadania Komitetu Bioetyki realizowane są w trakcie stałych zebrań, które odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2.      W zebraniu musi uczestniczyć co najmniej połowa członków Komitetu Bioetyki.

3.      Komitet Bioetyki, szczególnie w przypadkach pilnych, może również wydawać opinie lub formułować zalecenia po przeprowadzonych między członkami konsultacjach drogą internetową.

4.      Opinie i zalecenia są wydawane przez Komitet Bioetyki na podstawie decyzji podjętej zwykłą większością głosów. Głosowanie może być prowadzone drogą internetową.

5.      Do opinii może być zgłoszone zdanie odrębne.

 

§ 7.

1.      Przy wydawaniu opinii, zaleceń ogólnych oraz przy prowadzeniu szkoleń członkowie Komitetu Bioetyki mogą korzystać z pomocy dobranych przez siebie konsultantów.

2.      Konsultanci obowiązani są do zachowania poufności wszystkich informacji pozwalających na identyfikację pacjenta lub innych spraw, o których wiedzę nabędą w czasie współpracy z Komitetem Bioetyki.

 

§ 8.

1.      Wniosek o wydanie przez Komitet Bioetyki opinii w indywidualnej sprawie może zgłosić lekarz, pracownik domu pomocy społecznej, inny pracownik medyczny, kapelan, psycholog, pracownik socjalny, a także sam pacjent lub osoba mu bliska, wolontariusz, przedstawiciel organów spółek założonych przez Prowincję, pełnomocnik ds. bioetyki wyznaczony w dziełach Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego oraz brat zakonny.

2.      Wniosek przesyła się na adres mailowy (bioetyka@bonifratrzy.pl) wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpatrzenia przedstawionego problemu. W przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada dostępu do niezbędnej dokumentacji, przewodniczący zwraca się o jej nadesłanie do kierownika właściwego dzieła Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Kierownik zobowiązany jest przesłać żądaną dokumentację w najkrótszym możliwym czasie.

3.      Jeśli do wydania opinii nie jest wystarczająca przedłożona dokumentacja, Komitet Bioetyki, albo jego wybrani członkowie, mogą spotkać się z osobami zainteresowanymi, w tym z pacjentem, lekarzem prowadzącym, innym pracownikiem medycznym, wnioskodawcą.

4.      Zalecenia ogólne Komitet Bioetyki wydaje z własnej inicjatywy, na wniosek pracowników dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego albo na wniosek Prowincjała.

5.      Szkolenia prowadzi Komitet Bioetyki z własnej inicjatywy, uwzględniając zapotrzebowanie pracowników dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, nie rzadziej niż raz do roku. Materiały szkoleniowe umieszczane są na ogólnodostępnej stronie internetowej www.bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.

 

§ 9.

1.      Wnioski o wydanie opinii w przypadkach indywidualnych Komitet Bioetyki rozpatruje w kolejności wpływu.

2.      Przewodniczący może w przypadkach pilnych zarządzić rozpoznanie wniosku poza kolejnością, w tym drogą internetową, wskazując termin wydania opinii zależny od danego przypadku.

3.      Jeśli dany przypadek omawiany będzie na zebraniu stałym Przewodniczący rozsyła członkom wniosek o wydanie opinii wraz z wszelką dokumentacją umożliwiając im zapoznanie się z nimi przed terminem zebrania. Jeśli istnieje taka konieczność, zobowiązuje poszczególnych członków do sporządzenia opinii wstępnej lub częściowej przed terminem zebrania, lub zwraca się w tym celu do wybranych przez Komitet Bioetyki konsultantów.

4.      W przypadkach pilnych opinia wydawana jest w trybie natychmiastowym, niezbędnym do rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach, opinia wydawane jest nie później niż w okresie 4 tygodni po zebraniu stałym, przed którym wniosek został złożony. W przypadkach skomplikowanych, m.in. wymagających skorzystania z konsultantów, spotkań z zainteresowanymi lub pogłębionych badań, Przewodniczący może ten termin przedłużyć na dalszy czas oznaczony, o czym informuje wnioskodawcę.

5.      Opinia natychmiast po jej przyjęciu przez Komitet Bioetyczny przesyłana jest zainteresowanym. Wybrane przez Przewodniczącego opinie mające znaczenie ogólne, pozbawione danych wrażliwych, oraz zalecenia ogólne publikowane są na stronie internetowej www.bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny dostępnej jedynie współpracownikom i braciom Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

 

§ 10.

1.      Zebrania Komitetu Bioetyki są protokołowane.

2.      Protokoły zebrań, dokumentacja zgromadzona przy wydawaniu opinii i korespondencja mailowa członków Komitetu Bioetyki mająca za przedmiot wydanie opinii lub zalecenia ogólnego podlegają archiwizacji w Kurii Prowincjalnej Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego przez okres 20 lat. Za sporządzanie protokołów i archiwizację, a także za umieszczanie zaleceń ogólnych i zanonimizowanych opinii oraz materiałów szkoleniowych na stronie internetowej odpowiedzialny jest Sekretarz na podstawie decyzji Przewodniczącego.

 

§ 11.

1.      Obsługę finansową i techniczną Komitetu Bioetyki, w tym organizację zebrań stałych oraz szkoleń, także w zakresie zapewnienia lokalu, niezbędnego sprzętu oraz pokrycia innych kosztów, prowadzi wyznaczony przez Prowincjała koordynator (brat lub świecki współpracownik).

2.       Prowadzenie i aktualizację strony internetowej zapewnia Kuria Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

3.      Członkowie Komitetu Bioetyki pobierają za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagrodzeń Członków Komitetu Bioetycznego Prowincji.

4.      Koszty korzystania z pomocy konsultantów ponosi Kuria Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

 

§ 12.

1.      Regulamin Komitetu Bioetycznego zostaje przyjęty przez Zarząd Prowincji i wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prowincjała.

2.      Zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie, o którym mowa w ust. 1.