• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. zatwierdzili sprawozdania Spółki za 2023 rok i udzielili absolutorium władzom Spółki

Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. zatwierdziły podczas wtorkowego posiedzenia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023. Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.  

 

ZW i RN wyraziły zadowolenie z podjętych przez Zarząd działań w zakresie zmian organizacyjnych i wdrażania polityki spójności oraz zaakceptowały główne założenia co do kierunków rozwoju spółki. Podczas spotkania rozmawiano także o głównych trendach i wyzwaniach nowoczesnego szpitalnictwa oraz ich spójności z charyzmatem szpitalnictwa Zakonu Bonifratrów w kontekście działalności spółki.  

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Bonifraterskiego Centrum Medycznego omówiły również mapę drogową najważniejszych inwestycji i przyjęły harmonogram prac.