• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Boni Fratres Pharmaceutical

Z radością informujemy, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Boni Fratres Pharmaceutical zatwierdzili sprawozdania Spółki za 2023 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki odbyło się w Krakowie, dnia 13 czerwca 2024 r. Spotkanie otworzył Prowincjał Ojciec Franciszek Salezy Chmiel.

Pani Elżbieta Okrasa, Prezes Spółki, zaprezentowała Radzie wyniki sprzedaży z bieżącego roku oraz przedstawiła ambitny plan na przyszłość. Plan ten obejmuje rozwój nowych produktów, ekspansję na rynki zagraniczne oraz zwiększenie inwestycji w badania i rozwój.

To wydarzenie jest dowodem na naszą silną pozycję na rynku oraz zaangażowanie całego zespołu w rozwój firmy. Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, poświęcenie i wsparcie!