Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Warsztat Terapii Zajęciowej

Facebook

 

  1. Dnia 6 października 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Konwentem a Starostwem Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pt “Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej”
  2. Dnia 15 listopada 2020 rozpoczęły się prace modernizacyjne pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownie WTZ
  3. Dnia 30 grudnia 2020 r. w Konwencie OO. Bonifratrów została podpisana umowa pomiędzy Konwentem a Starostwem Powiatu Prudnickiego na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej od września 2021 r. Udział wzięli: Pani V-ce Wojewoda Teresa Barańska, Dyrektor PFRON Łukasz Żmuda, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  UW w Opolu Mieczysław Wojtaszek, Starosta Powiatu Radosłąw Roszkowski, V-ce Starosta Janusz Siano, Skarbnik Powiatu Larysa  , Kierownik PCPR w Prudniku Jolanta Barska, Koordynator Projektu w PCPR Barbara Moskwa, Architekt Witold Standera, Główny Wykonawca Michał Bar,  Red. Radia Opole Jan Poniatyszyn, Red. Tygodnika Prudnickiego Grzegorz Veight

 

Refektarz – podpisanie umowy                                               Pani V-ce Wojewoda Teresa Barańska

 

Trwają  zapisy do uczestnictwa w WTZ – Kontakt: Anna Szewczyk  tel: 728-918-733

Plakat WTZ Nabór

Radosnego ALLELUJA

O G Ł O S Z E N I E

Bracia Bonifratrzy wraz ze Starostwem Powiatowym w Prudnika, ogłaszają nabór uczestników do tworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, który rozpocznie działalność 1 września tego roku.

Uczestnikiem Warsztatu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z wpisem w tym orzeczeniu o wskazaniu do terapii zajęciowej.

Warsztat będzie realizował terapię społeczną i zawodową w 10 różnych pracowniach terapeutycznych.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Dla osób tego wymagających, będzie zorganizowany dowóz – również bezpłatny.

  1. Kontakt: Anna Szewczyk tel: 728-918-733

Z A P R A S Z A M Y

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Konwent Bonifratrów wraz ze Starostem Powiatu Prudnickiego zamierzają utworzyć Warsztat Teapii Zajęciowej dla 50 Uczestników, którzy posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Celem  WTZ jest przede wszystkim – dzięki właściwej rehabilitacji społeczno-zawodowej  – zdobycie przez uczestników  samodzielności, umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających w efekcie podjęcie przez nich pracy na otwartym rynku pracy.

Istnieje wiele form i technik terapii zajęciowej, dzięki którym uczestnicy uczą się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność oraz podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe.

Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy. Dla każdego uczestnika wtz opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych  działań terapeutycznych i spodziewanych efektów. Rada programowa wtz dokonuje okresowej oraz kompleksowej oceny realizacji programu rehabilitacji i osiągniętych postępów uczestnika, uzasadniających:

  • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
  • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i niemożność podjęcia zatrudnienia;
  • przedłużenie terapii: dla osób mających szansę w okresie dłuższej rehabilitacji na postępy, które umożliwią podjęcie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy;
  • przedłużenie pobytu w wtz z powodu okresowego braku możliwości podjęcia zatrudnienia (brak miejsc pracy), albo okresowego braku możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

Uroczystość poświęcenia WTZ

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry