Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Projekty

Warsztaty archiwalne studentów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 8–10 stycznia 2020 roku studenci II roku studiów licencjackich z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowali w archiwum naszego konwentu zajęcia terenowe polegające na inwentaryzacji i katalogowaniu źródeł muzycznych.

Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem dra Grzegorza Joachimiaka i dr Agnieszki Drożdżewskiej. Podczas tych kilku dni wykonano szereg prac, w tym m.in. uporządkowanie muzykaliów, sporządzenie rekordów inwentarzowych i wprowadzenie ich do Międzynarodowego Inwentarza Zbiorów Muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Zajęcia te poprzedzone były zwiedzaniem kościoła i klasztoru bonifratrów w Prudniku. Dodatkowo, dzięki grze jednego ze studentów, uczestnicy zajęć usłyszeli brzmienie organów w kościele klasztornym.

Kilkudniowy pobyt w Prudniku umożliwił również lepsze poznanie miasta. Po najważniejszych zabytkach oprowadził uczestników Pan Marcin Husak.

Warto podkreślić, że prace przy zasobie archiwum muzycznego prudnickich bonifratrów były możliwe dzięki przeprowadzonej w ubiegłym roku dezynfekcji zasobu oraz jego czyszczeniu. Działania te zostały dofinansowane w ramach projektu Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Maksymilian Kuśka

 

___________________________________________________________

Zakończenie realizacji projektu: Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających

 

Zakończyła się realizacja projektu Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających. W czasie pięciu miesięcy konserwacji poddano cztery obiekty archiwalne. Wykonano również na miarę sto  pudeł z tektury bezkwasowej. Posłużą one do zabezpieczenia obiektów posiadających oprawy wykonane z nietrwałych materiałów.

Dodatkowo zdezynfekowano oraz poddano procesowi czyszczenia całość zasobu archiwum muzycznego konwentu. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie podjęcie prac nad jego zinwentaryzowaniem oraz udostępnieniem osobom zainteresowanym.

Prace konserwatorskie dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wpieranie Działań Archiwalnych 2019. Łączny koszt prac konserwatorskich wyniósł 53 930 zł zaś dofinansowanie 48 230 zł (89,43%).

Zapraszamy do odwiedzin naszego archiwum oraz do obejrzenia efektów tegorocznych prac konserwatorskich.

 

___________________________________________________________________

ARCHIWUM

 

Pod nadzorem pana Maksymiliana Kuśki, Konwent w Prudniku od lat prowadzi
konsekwentnie prace nad ratowaniem zbiorów prudnickiego archiwum.
W tym roku, dzięki dotacji uzyskanej z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
konserwacji poddane zostaną kolejne bardzo cenne jednostki archiwalne, w tym
wielkoformatowe plany zabudowań klasztornych z przełomu XIX i XX stulecia.
Dodatkowo dezynfekcji oraz czyszczeniu akt poddany zostanie zasób archiwum
muzycznego. Dzięki temu możliwym będzie włączenie go do zasobu całościowego i
umieszczenie w pomieszczeniu archiwum.
Koszt całości prac będzie wynosił 53.930 zł, z czego uzyskane dofinansowanie z NDAP
wynosi 48.230 zł. Wkład własny w wysokości 5.700 złotych pokryty zostanie z
darowizny, którą staraniem pana Maksymiliana Kuśki udało się pozyskać.
Warto nadmienić, iż jest to już czwarty projekt realizowany w archiwum prudnickim i
łączna suma pozyskanych funduszy ze środków NDAP w latach 2016–2019 wynosi
156.630 zł.

_________________________________________

Realizacja projektu Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających.

 

16 maja rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Tym razem konserwacji zachowawczej w bloku poddane zostaną trzy rękopisy oprawne, a konserwacji kompleksowej teka, zawierająca plany i rysunki klasztoru. Dodatkowo dla stu obiektów narażonych na uszkodzenie w czasie przechowywania wykonane zostaną na wymiar stosowne pudła zabezpieczające. Ponadto w ramach projektu zdezynfekowany i wyczyszczony zostanie zasób archiwum muzycznego.

Całość kosztów tegorocznego projektu to 53 930 zł z czego dofinansowanie stanowi 89,43% (48 230 zł).

Maksymilian Kuśka

_________________________________________

 

TRADYCYJNE METODY LECZNICZE W EUROREGIONIE PRADZIAD

Projekt „Tradycyjne metody lecznicze w Euroregionie Pradziad” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

 Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”

Programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska

w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Pradziad

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001952

Partner Wiodący: Konwent OO. Bonifratrów

Partner Projektu : Společnost Vincenze Priessnitze z.s.

 

 Informacja o projekcie

Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku  rozpoczął realizację polsko- czeskiego projektu we współpracy z czeskim partnerem Společnost Vincenze Priessnitze z.s. z Jesenika.

 

Projekt „Tradycyjne metody lecznicze w Euroregionie Pradziad” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu   INTERREG V-  A, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 2014-2020.

Realizowany będzie w okresie 07.2019-06.2020
Jest to typ projektu A czyli po stronie polskiej i czeskiej partnerzy będą realizować działania projektowe.

Jesenik i Prudnik to regiony o tradycjach związanych z dziedzictwem V. Priessnitza (tradycje wodolecznictwa) i Bonifratrów (tradycje ziołolecznictwa).Projekt zakłada udostepnienie i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego–tradycyjnych metod leczenia na pograniczu poprzez: udostępnienie obiektu na cele turystyczne ( stworzenie Pracowni (warsztatu) Zielarza w Prudniku) oraz działania umożliwiające poznanie tradycyjnych metod leczenia wodą i ziołami w regionie jesenicko-prudnickim.

Celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu pogranicza  poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego –tradycyjnych metod leczenia (wodolecznictwa i ziołolecznictwa) w regionie  jesenicko-prudnickim.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1.  prace restauratorskie obiektu w zespole klasztornym Konwentu OO. Bonifratrów i nadanie mu nowej funkcji  -przestrzeni gromadzącej i udostepniającej tradycje ziołolecznictwa  z możliwością organizacji warsztatów zielarskich– Warsztat (Pracownia)  Zielarza w Prudniku.
 2. działania umożliwiające poznanie wspólnego dziedzictwa kulturowego- wodolecznictwa i ziołolecznictwa

Projekt współpracy polsko- czeskiej zakłada działania  inwestycyjne  oraz  promujące posiadane przez partnerów zasoby. Działania obejmować będą:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Izba (Pracownia)  Zielarza- realizacja partner polski-przeprowadzenie prac w zakresie renowacji i przystosowania obiektu z zabytkowego kompleksu klasztoru Bonifratrów w Prudniku do pełnienia funkcji turystycznych. Powstanie przestrzeń gromadząca i udostepniająca wielowiekowe tradycje ziołolecznictwa Bonifratrów z możliwością organizacji warsztatów zielarskich. Wnętrze urządzone zostanie na wzór izby-pracowni Zielarza z wydzieloną przestrzenią do organizacji warsztatów, kompozycji własnych mieszanek i degustacji herbatek ziołowych. Wyposażenie wnętrza pochodzić będzie ze zbiorów własnych  Bonifratrów. Wykonane zostaną 2 tablice- umieszczone zostaną w gablotach ekspozycyjnych na ścianie zew. obiektu z informacją o: projekcie, partnerach i ich zasobach kulturowych (wodolecznictwo i ziołolecznictwo),godzinach otwarcia obiektu. W obiekcie zamontowany zostanie 1 infomat z informacjami w języku polskim i czeskim o: tradycji wodolecznictwa i ziołolecznictwa, projekcie, partnerach. Wykonany zostanie  spot reklamowy dot. projektu i Warsztatu (Pracowni) Zielarza.
 3. Promocja projektu –realizacja partner czeski- działania umożliwiające poznanie tradycyjnych metod leczenia wodą i ziołami w regionie jesennicko -prudnickim. Wykonane polsko- czeskie materiały: folder- 10 000 szt. ,banery–4szt.,ulotki -5000szt., torby półciemne z nadrukiem-1000szt.. Materiały informują o:projekcie i jego efektach, dofinansowaniu, dziedzictwie kulturowym związanym z tradycjami wodolecznictwa w Jeseniku i ziołolecznictwa w Prudniku. Powstaną filmy promujące ziołolecznictwo i wodolecznictwo w Jeseniku-2 szt.
 4. Podsumowanie projektu-polsko- czeskie w Prudniku, uroczyste otwarcie Warsztatu Zielarza z udziałem grupy czeskiej w tym przedstawicieli partnera czeskiego  i polskiego, w sumie ok. 50 osób. W ramach podsumowania  poczęstunek, tłumacz i przewodnik dla grupy czeskiej.

Efektem projektu będzie:

 1. lepsze wykorzystanie i udostępnienie oferty dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji wodolecznictwa i ziołolecznictwa
 2. zwiększenie poziomu wiedzy na  temat dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjnymi metodami leczenia po obu stronach granicy
 3. zwiększenie motywacji turystów do odwiedzenia atrakcji polecanych przez partnerów
 4. nawiązanie partnerstwa sprzyjającego stworzeniu wspólnej oferty kulturowej w regionie jesenicko-prudnickim  i  wymianie grup docelowych po obu stronach granicy
 5. zwiększenie atrakcyjności kulturowej Euroregionu Pradziad dla mieszkańców i turystów
 6. usunięcie barier między narodami dzięki wspólnym działaniom w ramach jednego projektu
 7. przyciągnięcie odwiedzających do region jesenicko-prudnickiego na dłuższy czas

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. Turyści  (z Polski, Czech) przebywający na pograniczu, odwiedzający  powiat prudnicki i jesenicki. Profil turysty: kulturowo- aktywny poszukujący atrakcji kulturowych i historycznych wymagający ciekawej i dostępnej oferty w tym zakresie.
 2.  Mieszkańcy  polsko- czeskiego obszaru przygranicznego – indywidualnie lub zorganizowane grupy. Do grupy tej zaliczyć można zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, zainteresowane uczestnictwem w warsztatach zielarskich w Warsztacie (Pracowni) Zielarza.
 3. podmioty branży  turystycznej organizujące  wypoczynek   turystów, punkty informacji turystycznej po stronie polskiej (Prudnik)   i czeskiej ( Jesenik)

Profil grupy docelowej:  osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym, historią, znanymi postaciami, tradycjami, metodami leczniczymi, poszukujący ciekawej oferty spędzenia wolnego czasu podczas turystycznego, w tym oferty tematycznej i warsztatowej,  łączący pobyt turystyczny z możliwością regeneracji organizmu przy wykorzystaniu naturalnych źródeł i metod np. woda, żywność, zioła, preferujący zdrowy styl życia i łączący wyjazd turystyczny z korzyściami zdrowotnymi.

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry