Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Zapytania ofertowe

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Prudnik, dnia 8 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości

Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku z siedzibą przy ul. Piastowskiej 8 w Prudniku, kod pocztowy 48-200, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości, przeprowadzony na poniższych zasadach:

Opis nieruchomości

Adres: Prudnik, ul Kościuszki
Oznaczenie ewidencyjne – działka nr 2533/18, mapa 2, obręb Prudnik
Numer księgi wieczystej – OP1P/00059732/4
Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym dla nieruchomości następujące przeznaczenie:

A214UKS – tereny obiektów i urządzeń usług i obsługi transportu samochodowego z dopuszczeniem lokalizacji funkcji handlu, gastronomii, mieszkalnictwa zbiorowego, obsługi turystyki itd., dla których ustala się następujące warunki jego użytkowania:
Utrzymuje się istniejącą zabudowę związaną z funkcją terenu; dopuszcza się jej modernizację i rozbudowę,
Projektuje się zabudowę, jej wysokość nie powinna przekraczać 6,0 m mierząc do okapu dachu wiat nad dystrybutorami, pawilonu handlowego i gastronomicznego stacji,
W rozwiązaniach technologicznych stacji przewidzieć zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu, hermetyzację gospodarki paliwowej, monitoring wód gruntowych poprzez założenie piezometrów lub innych właściwych urządzeń,
Dla istniejących stacji paliw wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
Wyklucza się składowanie, na wolnym powietrzu lub w niezadaszonych budowlach, substancji i materiałów powodujących zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,
Wody deszczowe z utwardzonego parkingu i dróg komunikacji wewnętrznej odprowadzić po ich podczyszczeniu w urządzeniach separujących substancje ropopochodne do kanalizacji deszczowej,
Dopuszczalna dodatkowa funkcja mieszkalno-motelowa w ilości do 20 miejsc noclegowych,

Opis nieruchomości:
– działka położona jest przy drodze krajowej nr 40 w kierunku Głuchołaz
– ogólna powierzchnia 1,5196 ha

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani prawami osób trzecich.

Podstawa prawna przetargu

Przetarg przeprowadzany jest na podstawie art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Warunki przetargu

Organizatorem przetargu jest Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku.
W przetargu mogą wziąć udział bez ograniczeń wszelkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym prawo przyznaje zdolność prawną.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wyłącznie pisemnie na adres: Konwent OO. Bonifratrów, ul. Piastowska 8, 48-200 Prudnik.
Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00. W przypadku złożenia oferty pocztą za datę i godzinę jej wpływu uważa się datę i godzinę faktycznego doręczenia oferty organizatorowi.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Każda oferta winna zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
Adres lub siedzibę oferenta,
Jeden z numerów identyfikacyjnych – PESEL, NIP, KRS i REGON,
Oferowaną cenę za nieruchomość w kwocie brutto w walucie polskiej,
Dane kontaktowe – numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
W przypadku, jeśli oferentem jest osoba fizyczna, zgodę na przetwarzanie przez organizatora jej danych osobowych na potrzeby przetargu.

Organizator nie będzie rozpatrywał ofert naruszających opisane zasady, w tym nie zawierających wszystkich danych, wskazanych w punkcie 8, ofert alternatywnych, wariantowych, ofert złożonych przez oferenta, który złożył więcej niż jedną ofertę, ofert, które wpłynęły do organizatora po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2019 r. i nie będzie jawne dla oferentów.

O wyniku przetargu organizator powiadomi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Kryterium oceny ofert jest wyłącznie wysokość oferowanej ceny.

W przypadku, jeżeli zadeklarowane przez uczestników przetargu kwoty są takie same, decyduje pierwszeństwo złożenia oferty z uwzględnieniem dnia jej wpływu do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, zmiany jego warunków w każdym czasie oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Zawarcie umowy sprzedaży

Koszty zawarcia umowy w wyniku przetargu ponosi kupujący. Koszty te obejmują w szczególności opłatę notarialną, związaną z zawarciem umowy sprzedaży.
Cena sprzedaży zostanie zapłacona organizatorowi lub przekazana do depozytu notarialnego najpóźniej dnia poprzedzającego zawarcie umowy.
Nieruchomość zostanie wydana w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Notariusza, który sporządzi umowę sprzedaży wskaże organizator.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry