Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach w związku z zagrożeniem Covid 19. w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 131 900 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu osiągnięte zostaną poniższe rezultaty

  1. Doposażenie stanowiska pracy personelu DPS Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach oraz jego mieszkańców w środki ochrony osobistej w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.
  2. Doposażenie DPS w Zebrzydowicach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
  3. Przygotowanie wydzielonego pokoju wraz z łazienką  dla jednej osoby  z przeznaczeniem  na odbywanie izolacji lub kwarantanny  np. przy przyjęciu do DPS, powrotu ze szpitala, przyjazdu z  urlopu lub podejrzenia zakażenia.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry