Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Archiwum

Realizacja projektu Konserwacja archiwaliów zebrzydowickich bonifratrów – rok 2022

 

W okresie od 4 lipca do 2 grudnia bieżącego roku konwent realizował projekt Konserwacja archiwaliów zebrzydowickich bonifratrów. Wykonano prace konserwatorskie przy siedmiu obiektach archiwalnych – poszycie zawierającym dokumenty fundacyjne klasztoru (sygn. AKBZ 3), wykazie papierów wartościowych i kapitałów będących w posiadaniu konwentu (sygn. AKBZ 28), trzech księgach kasowych (sygn. AKBZ 40–41, AKBZ 44 oraz AKBZ 46), poszycie zawierającym dokumentację o

charakterze fiskalnym (sygn. AKBZ 185) oraz księdze opatrzonych pacjentów (sygn. AKBZ 232).

Prace dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wspieranie Działań Archiwalnych 2022. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 50 491 zł zaś dofinansowanie 44 991 zł (89,11%).

Zapraszamy do odwiedzenia naszego archiwum oraz do zapoznania się z efektem wykonanych prac.

 

 

 

Zakończenie realizacji projektu „Konserwacja czterech ksiąg kasowych oraz projektu budowy domu mieszkalnego”- rok 2021

Zakończyła się realizacja projektu Konserwacja czterech ksiąg kasowych oraz projektu budowy domu mieszkalnego. W czasie od 20 czerwca do końca listopada bieżącego roku poddano konserwacji cztery księgi kasowe pochodzące z 2 połowy XIX w. oraz początku wieku XX, jak również plan budowy domu mieszkalnego, wykonany dla konwentu przez wadowickiego budowniczego Ludwika Dziedzica w roku 1896.

Prace konserwatorskie dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wpieranie Działań Archiwalnych 2021. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 35 527 zł zaś dofinansowanie 30 027 zł (84,52%).

 Zapraszamy do odwiedzin naszego archiwum oraz do obejrzenia efektów tegorocznych prac konserwatorskich.

Maksymilian Kuśka

Zdjęcia obiektów sprzed konserwacji:

Efekty prac konserwatorskich:

 

Konserwacja rękopisów 2019

Zakończyła się realizacja projektu Konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz planu drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach. W czasie pięciu miesięcy kompleksowej konserwacji poddano cztery obiekty archiwalne.

Prace konserwatorskie dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wpieranie Działań Archiwalnych 2019. Łączny koszt prac konserwatorskich wyniósł 55 300 zł zaś dofinansowanie 49 300 zł (89,15%).

Zapraszamy do odwiedzin naszego archiwum oraz do obejrzenia efektów tegorocznych prac konserwatorskich.

Przejdź do galerii zdjęć >>>

Realizacja projektu Konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz planu drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach.

16 maja rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Tym razem pełnej konserwacji zachowawczej w bloku poddane zostaną dwie siedemnastowieczne księgi kasowe oraz plan drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach, a konserwacji zachowawczej w bloku kopiarz dokumentów i kronika klasztorna z lat 1827–1923.

Całość kosztów tegorocznego projektu to 55 300 zł z czego dofinansowanie stanowi 89,15% (49 300 zł).

Maksymilian Kuśka

  • Plan drenowanie gruntów obszaru dworskiego Zebrzydowice sygn. AKBZ 158 przed konserwacją
  • Księga kasowa sygn. AKBZ 38 przed konserwacją
  • Kronika klasztorna i kopiarz dokumentów sygn. AKBZ przed konserwacją
  • Księga kasowa sygn. AKBZ 37 przed konserwacją

Przejdź do galerii zdjęć >>>

Konserwacja rękopisów 2018

Od sierpnia do listopada bieżącego roku Konwent przy współudziale środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizował projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – księgi zmarłych Bonifratrów (sygn. AKBZ 15), księgi kasowej kontrolnej (AKBZ 43) oraz receptuarza aptecznego (sygn. AKBZ 221).

Celem projektu była kompleksowa konserwacja trzech rękopisów oprawnych, powstałych w okresie od pierwszej połowy XVII wieku do końca wieku XIX. Ich zapisy są bezpośrednim świadectwem roli, jaką Bonifratrzy odgrywali wśród lokalnej społeczności w tamtym okresie.

Wartość przeprowadzonych prac zamknęła się w kwocie 39 400 złotych. Zadanie zostało sfinansowane w 89,59% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań archiwalnych 2018. II nabór organizowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zobacz zdjęcia w galerii

Konserwacja ksiąg chorych 2017

W roku 2017 Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach realizował przy współudziale środków naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych projekt Kompleksowe prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów zebrzydowickich – dezynfekcja i czyszczenia akt, sporządzenie i publikacja inwentarza archiwalnego oraz kompleksowa konserwacja dwóch rękopisów.

W ramach projektu całość zasobu archiwalnego naszego konwentu (ok. 5 mb) została zdezynfekowana oraz wyczyszczona. Następnie podjęto prace nad sporządzeniem inwentarza archiwalnego, który w końcu listopada opublikowano drukiem. Równolegle przebiegały prace związane z konserwacją dwóch cennych rękopisów – aktu fundacyjnego z roku 1599 oraz receptuarza aptecznego z lat 1646–1648.

Zadanie zostało sfinansowane w 88,58% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Koszt całości prac zamknął się w kwocie 47 300 zł.

Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach – wersja elektroniczna:

*   *   *

Akt fundacyjny przed i po konserwacji

*   *   *

Receptuarz apteczny przed i po konserwacji

*   *   *

W czasie prac konserwatorskich

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry