Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

RODO

Szanowni Państwo,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) jest stosowane od 25 maja 2018 r.

W ramach naszych starań, w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła w Łodzi poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła w Łodzi, NIP: 7290203777, REGON: 040020282.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Konwencie Bonifratrów w Łodzi:

  • Pani Małgorzata Topyła-Komosa, e-mail: malgorzata.topyla@kancelaria-topyla.pl, tel. 609 777 046

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:
realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła w Łodzi a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
udostępnienia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
podmiotom zależnym od Konwentu Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła w Łodzi;
podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.
Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego:

Monitoring wizyjny jest prowadzony przez Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61a, NIP: 7290203777, REGON: 040020282.
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-konwent@bonifratrzy.lodz.pl.
Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia a nagrania z monitoringu nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie przez 30 dni.
Przysługuje Państwu prawo:
dostępu do treści swoich danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry