Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Konwent Bonifratrów w Łodzi zatrudni księgową

Konwent Bonifratrów w Łodzi zatrudni księgową w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).

Miejsce pracy: Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku księgowej będzie należało:

 • ewidencja dowodów zakupu pokrywanych ze środków finansowych Konwentu Bonifratrów
 • rejestracja obrotu gotówkowego: dekretacja dokumentów, księgowanie i uzgadnianie sald
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych
 • uzgadnianie sald kont rozrachunkowych i zobowiązań
 • planowanie i przygotowanie płatności
 • dekretacja wyciągów bankowych i uzgadnianie sald
 • rejestr zakupu usług, materiałów i towarów

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ekonomiczno-finansowe
 • praktyka zawodowa w pionie finansowo-księgowym
 • umiejętność doskonalenia pracy własnej i podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

konwent@bonifratrzy.lodz.pl

Informacje telefoniczne: (42) 6855102, (42) 6855101

Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów do pracy jest Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła z siedzibą w Łodzi (93-357) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61a, NIP: 7290203777, REGON: 040020282.
 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora danych bądź mailowo na adres: konwent@bonifratrzy.lodz.pl
 3. Administrator danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-konwent@bonifratrzy.lodz.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 5. uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 6. w pozostałym zakresie, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 7. spełnienie wymagań na gruncie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 8. ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.2020.1320 z późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora danych rozpatrywane.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 11. pracownicy Administratora danych, biorący udział w procesach rekrutacyjnych;
 12. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora danych np. w zakresie IT – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 13. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy.
 15. Posiada Pani/Pan prawo do:
 16. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 18. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 19. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 20. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła z siedzibą w Łodzi w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry