Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Numer wniosku
WNP-RPSL.10.01.00-24-05D4/17-002-02

Planowana całkowita wartość projektu wynos 5 559 647,77 zł.
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą  5 450 867,56 zł w tym:
– 4 633 237,42 zł tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej
–     817 630,14 zł wkład własny Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Okres realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.03.2017 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2020 r.

Opis projektu

Inwestycja „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim” realizowana będzie w lokalizacji BOZ w Katowicach, ul. Leopolda Markiefki 87. Projekt obejmuje rozbudowę zaplecza lokalowego, zakup aparatury medycznej iwyposażenia (IT, meble) niezbędnego do prowadzenia działalności medycznej i obsługi pacjentów. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń POZ i AOS, wzrost kompleksowości
i efektywności leczenia, w tym poprzez wdrożenie modelu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece kardiologicznej oraz opiece nad kobietą ciężarną.

Miejsce realizacji projektu:

Województwo śląskie, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice

Projekty UE

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry