Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny wynosi 94,48 zł/dobę.

Opłata, o której mowa powyżej pobierana jest od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie, których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, pod warunkiem, że przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Opłata za przechowywanie zwłok regulowana jest w firmie, świadczącej usługę przechowywania zwłok na mocy umowy zawartej pomiędzy Spółką a firmą.

W przypadku urodzenia martwego dziecka gdy matka oświadczy, że nie decyduje się na pochówek, opłata nie jest naliczana.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry