Przetargi/konkursy ofert

09-09-2020
Ogłoszenie o zamówieniu
dotyczy: nr sprawy TG/269/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o.o
.”

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pakiet nr 2 do Załącznika nr 2 – Miernik poziomu hałasu
Pakiet nr 3 do Załącznika nr 2 – Fantom
Pakiet nr 4 do Załącznika nr 2 – Aparat do znieczulania
Pakiet nr 8 do Załącznika nr 2 – Pompy infuzyjne, stacje dokujące
Pakiet nr 9 do Załącznika nr 2 – Respirator stacjonarny
Pakiet nr 10 do Załącznika nr 2 – Kardiomonitory, stanowisko centralnego monitorowania pacjenta
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – oświadczenie

 

03-09-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach  sp. z o.o.”

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze wykonawcy dla pakietów nr 1, 5, 6, 7 i 9 a także unieważnienie postępowania dla pozostałych pakietów

Informacja o wyborze wykonawcy
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

 

19-08-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach  sp. z o.o.”

Poniżej zamieszczamy informację z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert

 

07-08-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o.o
.”

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został zmieniony na 12.08.2020r.

Poniżej zamieszczamy sprostowanie do odpowiedzi z dnia 04.08.2020r.

Sprostowanie odpowiedzi do Pakietu nr 10 – Kardiomonitory, stanowisko centralnego monitorowania pacjenta

 

04-08-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o.o
.”

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pozostałe pytania do postępowania.
Odpowiedzi na pytania do wzoru umowy, treści ogłoszenia
Odpowiedzi do Pakietu nr 6 – Aparat USG
Odpowiedzi do Pakietu nr 7 – Defibrylator, wózek zabiegowy oraz do Pakietu nr 8 – pompy infuzyjne, stacje dokujące
Odpowiedzi do Pakietu nr 10- Kardiomonitory, stanowisko centralnego monitorowania pacjenta

Zamieszczamy również sprostowanie do odpowiedzi umieszczonych dnia 31.07.2020r.
Sprostowanie odpowiedzi do Pakietu nr 9 –Respirator stacjonarny
Sprostowanie odpowiedzi do Pakietu nr 4 – Aparat do znieczulania

Informujemy również, iż poprawiono omyłkę pisarską w treści SIWZ w pkt. 6
Pakiet nr 1 do Załącznika nr 2 – Inkubator transportowy

 

31-07-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o.o
.”

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na przesłane pytania.
Odpowiedzi na pytania –Pakiet nr 1 – Inkubator transportowy
Odpowiedzi na pytania –Pakiet nr 4 – Aparat do znieczulania
Odpowiedzi na pytania –Pakiet nr 9 – Respirator stacjonarny

30-07-2020

dotyczy: „Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw.  Aniołów Stróżów w Katowicach”

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy

 

14-07-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawców w Pakiecie nr 5

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy

 

10-07-2020

dotyczy  TG/158/01/2020
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

07-07-2020

dotyczy  TG/158/01/2020
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

W wyniku weryfikacji złożonych ofert skorygowano w dniu dzisiejszym tabelę dotyczącą informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

 

07-07-2020
dotyczy  TG/158/01/2020
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Wezwanie do uzupełnienia ofert

 

06-07-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o.o
.”

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1- Formularz oferty
Pakiet nr 1 do Załącznika nr 2 – Inkubator transportowy
Pakiet nr 2 do Załącznika nr 2 – Miernik poziomu hałasu
Pakiet nr 3 do Załącznika nr 2 – Fantom do nauki intubacji i resuscytacji noworodka
Pakiet nr 4 do Załącznika nr 2 – Aparat do znieczulania
Pakiet nr 5 do Załącznika nr 2 – Aparat do terapii nerkozastępczej
Pakiet nr 6 do Załącznika nr 2 – Aparat USG z funkcją Doppler
Pakiet nr 7 do Załącznika nr 2 – Defibrylator, wózek zabiegowy
Pakiet nr 8 do Załącznika nr 2 – Pompy infuzyjne, stacje dokujące
Pakiet nr 9 do Załącznika nr 2 – Respirator stacjonarny
Pakiet nr 10 do Załącznika nr 2 – Kardiomonitory, stanowisko centralnego monitorowania pacjenta
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 

01-07-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawców w Pakiecie nr 3 oraz w Pakiecie nr 7

Informacja o wyłonieniu dostawców

 

30-06-2020
dot. nr sprawy TG/147/01/2020
Ogłoszenie  do złożenia oferty na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją konkursową oraz z załącznikiem nr 3 –„dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania projektu”  dla konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie w zakresie Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Informacja o wyłonieniu oferty

 

29-06-2020
Odpowiedzi na pytania do zadania:  „Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach”.

Jednocześnie zmieniamy termin złożenia oferty na : 02.07.2020 do godz.12.

Opis techniczno-wykonawczy
Zestawienie stolarki
Odpowiedzi na pytania
Wykaz wyposażenia

 

29-06-2020
dotyczy  TG/158/01/2020

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Odpowiedzi na pytania

 

23-06-2020

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy

 

22-06-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawców w Pakiecie nr 2 oraz w Pakiecie nr 6

Informacja o wyłonieniu dostawców

 

18-06-2020
dot. nr sprawy TG/147/01/2020
Ogłoszenie  do złożenia oferty na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją konkursową oraz z załącznikiem nr 3 –„dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania projektu”  dla konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie w zakresie Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Odpowiedzi na pytania

 

15-06-2020

dot. nr sprawy TG/147/01/2020
Ogłoszenie o zamówieniu
Szpital Zakonu Bonifratrów zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją konkursową oraz z załącznikiem nr 3 –„dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania projektu”  dla konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie w zakresie Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2-wzór umowy
Załącznik nr 3-dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania projektu

 

15-06-2020
dot. oferty dla zadania: „Wymiana oświetlenia w segmencie A Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki 87 .”

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wyłonienia dostawców w ramach zapytania ofertowego:
Informacja o wyłonieniu dostawców.

 

10-06-2020

dotyczy: „Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw.  Aniołów Stróżów w Katowicach”

Załącznik 1 – Zaproszenie do składania ofert
Załącznik 2 – Projekt budowlany wielobranżowy wraz z przedmiarami:
2.1. Przedmiary robót
2.2. Przedmiar robót sanitarny
2.3.Wykaz wyposażenia apteka

2.4. Projekt

2.4.1 Architektura
OOA- Sytuacja
O1A-PZT istniejące
1T-Rzut parteru technologia
02A-PZT wyburzenia
03A- 500 Zbiorcze zestawienie PZT Zestawienie Zewnętrznych Izolacji Wewnętrznych
03.1A – Zbiorcze PZT Zestawienie Zewnętrznych Izolacji Wewnętrznych
04 A- Rzut Piwnicy stan istniejący
05A -Rzut Parteru stan istniejący
06A – Rzut dachu stan istniejący
07A – Przekrój A-A istniejący
08A – Elewacja Frontowa istniejąca
09A – Rzut Piwnicy do wyburzenia
10A – Rzut Parteru wyburzenia
11A – Rzut Piwnicy projekt
12A – Rzut Parteru projekt
13A – Rzut Dachu projekt
14A – przekrój A-A projekt
15A – Przekrój B-B projekt
16.1A – Elewacja Frontowa projekt
16.2A – Elewacja Frontowa 100
16.3A – Elewacja Frontowa 100 kolorystyka
17A – Rzut Parteru wykończenie wnętrz
18A – Zestawienie Stolarki Okna Drzwi
19A – Detal Attyki
20A – Dokumentacja fotograficzna
21A – Schemat Drogi Zasilania dla pomieszczeń aptecznych

2.4.2. Elektryka
3PB Opis Katowice
3PB Opis Katowice SAP
Rys.1 PZT
Rys2 Gniazda
Rys.3  schemat
Rys. 4 niskie prądy
Rys. 5 odgromówka
Rys. 6 trasa kabla w piwnicy
Rys. 7 schemat tablicy pomiarowej
Rys. 8a schemat TR
Rys. 8b schemat TR
Rys. 8c schemat TR
Rys. 9 schemat domofonów
Zał. 6 symulacje oświetlenia
Zał. 7 budowa linii

2.4.3. Konstrukcja
– Katowice apteka obl
– Katowice apteka Pb

2.4.4. Sanitarne
Charakterystyka
Analiza
Raport en-on
Raport węzeł
Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Dokumenty
– bioz
– spis zawartości projektowej
– opis v2
– oświadczenie sanitarne
– strona tytułowa
Rys. 1 Plansza uzbrojenia terenu
Rys. 2 Inst. Wentylacji – rzut parteru
Rys. 3 Inst. Klimatyzacji – rzut parteru
Rys. 4 Inst. Klimatyzacji – rzut dachu
Rys. 5 Inst. CO rzut parteru
Rys. 6 Inst. CO rozwinięcie
Rys. 7 Inst. Wod-Kan rzut piwnicy
Rys. 8 Inst. Wod-Kan rzut parteru

Załącznik 4 – Wzór Umowy

 

10-06-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą unieważnienia postępowania dla Pakietów nr 1 oraz 4
Unieważnienie postępowania

 

08-06-2020

dotyczy: nr sprawy TG/101/01/2020 – złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem:

 1. Wyposażenia dedykowanego do usprawnienia obsługi Pacjentki w ramach Koordynowanej Opieki Nad Ciężarną poprzez Call Center
 2. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu Centralnego Nadzoru Kardiotokograficznego
 3. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu teleinformatycznego i bazodanowego

realizowanego w ramach projektu „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wyłonienia wykonawców w ramach zapytania ofertowego

Informacja dotycząca wyłonienia wykonawców

 

05-06-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

01-06-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące Pakietu nr 4

Odpowiedzi na pytania Pakiet 4 część 3

 

29-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące Pakietu nr 7

Odpowiedzi do Pakietu nr 7 – część 4

 

28-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został zmieniony na 5 czerwca.

 

26-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu

 

26-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi do Pakietu nr 6
Odpowiedzi na pytania do Pakietu nr 6 – część 3

 

25-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległo ogłoszenie do składania ofert.
Ogłoszenie o zamówieniu

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pozostałe pytania do postępowania.
Odpowiedzi na pytania do Pakietu nr 1 – część 2
Odpowiedzi na pytania do pakietu nr 3 – część 3
Odpowiedzi na pytania do pakietu nr 5 – część 3
Odpowiedzi na pytania do pakietu nr 6 – część 2
Odpowiedzi na pytania do pakietu nr 7 – część 3
Sprostowanie odpowiedzi do Pakietu nr 3

 

21-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Odpowiedzi dotyczące wzoru umowy – część 2

Uprzejmie informujemy, że w wyniku Państwa zapytań zmianie uległ wzór umowy. Poprawiony dokument zamieszczamy poniżej.

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

18-05-2020

dot.  BZ/REH/1/2/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych układu kostno-stawowego i mięśniowego
w związku z realizowanym przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. projektem „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy , Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Pełna treść zapytania ofertowego

 

15-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

 • Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert został zmieniony na 29.05.2020r.
 • Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wszystkich pakietów.

     Informacja do wszystkich pakietów

 • Poniżej dodajemy dokumenty do pomieszczenia dla RTG

Zestawienie materiałów
Rys. I-1
Rys. I-2
Rys. I-3
Rys. I-4
Rys. I-5
Rys. II-1
Rys. II-2a
Rys. II- 2b
Rys. II-3
Rys. II-4

 

14-05-2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.05.2020r.
dotyczy: nr sprawy TG/101/01/2020 –
złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem:

 1. Wyposażenia dedykowanego do usprawnienia obsługi Pacjentki w ramach Koordynowanej Opieki Nad Ciężarną poprzez Call Center
 2. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu Centralnego Nadzoru Kardiotokograficznego
 3. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu teleinformatycznego i bazodanowego

realizowanego w ramach projektu „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 20.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.05.2020r.

 

13-05-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

 • Uprzejmie informujemy, że zmianie ulegają odpowiedzi na pytania z dnia 04.05.2020r do Pakietu nr 7

           SPROSTOWANIE – Pakiet nr 7

 • Poniżej zamieszczamy kolejne odpowiedzi na pytania

          ODPOWIEDZI –PAKIET nr 7 – część 2

         ODPOWIEDZI – PAKIET nr 6

         ODPOWIEDZI – PAKIET nr 3 – część 2

 • Informujemy również, iż zmianie ulegają specyfikacje w poniżej zamieszczonych pakietach

        Pakiet nr 3 do Załącznika nr 2

        Pakiet nr 6 do Załącznika nr 2

        Pakiet nr 7 do Załącznika nr 2

 

12-05-2020

Odpowiedzi na pytania
dotyczy: nr sprawy TG/101/01/2020 – złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem:

 1. Wyposażenia dedykowanego do usprawnienia obsługi Pacjentki w ramach Koordynowanej Opieki Nad Ciężarną poprzez Call Center
 2. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu Centralnego Nadzoru Kardiotokograficznego
 3. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu teleinformatycznego i bazodanowego

realizowanego w ramach projektu „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Odpowiedzi na pytania z dn. 07 .05.2020 i 11.05.2020

 

07-05-2020

OGŁOSZENIE:
dot. oferty dla zadania: „Wymiana oświetlenia w segmencie A Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki 87 .”

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. zmienia termin składania ofert na 14.05.2020. Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianom.

 

05-05-2020
Odpowiedzi na pytania do złożenia oferty na zadanie pn.:„Wymiana oświetlenia w segmencie A Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki 87 .”

Odpowiedzi na pytania z dn. 29-04-2020
Rzut parteru
Rzut parteru – rehabilitacja
I piętro
II piętro
III piętro

 

04-05-2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

ODPOWIEDZI – PAKIET NR 1
ODPOWIEDZI – PAKIET NR 2
ODPOWIEDZI – PAKIET NR 3
ODPOWIEDZI – PAKIET NR 4
ODPOWIEDZI – PAKIET NR 7

 

27-04-2020

dotyczy: nr sprawy TG/101/01/2020
Ogłoszenie o zamówieniu
Szpital Zakonu Bonifratrów zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem:

 1. Wyposażenia dedykowanego do usprawnienia obsługi Pacjentki w ramach Koordynowanej Opieki Nad Ciężarną poprzez Call Center
 2. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu Centralnego Nadzoru Kardiotokograficznego
 3. Wyposażenia dedykowanego do rozbudowy systemu teleinformatycznego i bazodanowego

realizowanego w ramach projektu „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Zaproszenie do  składania ofert
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert

 

27-04-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Odpowiedzi dotyczące wzoru umowy, treści ogłoszenia i inne

Uprzejmie informujemy, że w wyniku Państwa zapytań zmianie uległ wzór umowy. Poprawiony dokument zamieszczamy poniżej.

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

23-04-2020

Odpowiedzi na pytania do złożenia oferty na zadanie pn.:„Wymiana oświetlenia w segmencie A Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki 87 .”

Odpowiedzi na pytania z dn. 21-04-2020

 

21-04-2020

Odpowiedzi na pytania do złożenia oferty na zadanie pn.:„Wymiana oświetlenia w segmencie A Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki 87 .”

Pytanie:
W związku z przetargiem na wymianę opraw w Szpitalu mam pytanie czy przedstawione oprawy świetlówkowe mają być z źródłem światła Led czy zwykłe świetlówka.

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, pkt. 2 Przedmiot zamówienia przedstawione w tabeli oprawy są oprawami obecnie zainstalowanymi w naszym Szpitalu. Należy je zdemontować i na ich miejsce zamontować oprawy ze źródłem światła Led. Nowe oprawy muszą spełniać wszystkie warunki zapisane w tym punkcie.

 

20-04-2020

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wymiana oświetlenia w segmencie A Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki 87 .”
Termin złożenia ofert to: 08.05.2020 r. do godz. 15.00
Zadanie jest częściowo finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zaproszenie do złożenia oferty 
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2  – wzór umowy

 

07-04-2020

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 22.05.2020r.  do godz. 12.00, pozostałe zapisy zaproszenia zostają  bez zmian.
Jednocześnie informujemy, iż pytania do postępowania należy przesyłać do dnia 24. 04.2020r.

 

03-04-2020

Odpowiedzi do Pakietu nr 5

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Uprzejmie informujemy, iż zamieszczamy niezbędne dokumenty projektowe pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany przedmiot zamówienia.
Odpowiedzi do Pakietu nr 5
Projekt osłon stałych 1
Projekt osłon stałych 2
Projekt osłon stałych 3
Projekt osłon stałych 4
Rozbiórki i demontaże
Elementy projektowe
Elementy projektowe 2
Posadzki
Technologia

 

12-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczy: nr sprawy TG/82/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1- Formularz oferty
Pakiet nr 1 do Załącznika nr 2
Pakiet nr 2 do Załącznika nr 2
Pakiet nr 3 do Załącznika nr 2
Pakiet nr 4 do Załącznika nr 2
Pakiet nr 5 do Załącznika nr 2
Pakiet nr 6 do Załącznika nr 2
Pakiet nr 7 do Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 

28-01-2020

Informacja o wyborze oferty

W dniu 20 stycznia br.  Komisja Oceny Ofert dokonała oceny ofert na realizację zadania pt.: Zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę, wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie  dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

W wyniku prac Komisji Oceny Ofert wybrano ofertę firmy: ORLIKON spółka z o.o.

Protokół  z postępowania 

 

17-01-2020

dot. złożenia ofert na realizację zadania pt.: Zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę, wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie  dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87,
40-211 Katowice.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020r. została załączona niewłaściwa wersja Zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej załączamy poprawną wersję Zaproszenia do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

16-01-2020

dot. złożenia ofert na realizację zadania pt.: Zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę, wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie  dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87,
40-211 Katowice.

Odpowiedzi BOZ – 16.01.2020
Tabela nr 4
Formularz oferty – wersja edytowalna

Uprzejmie informujemy, że w wyniku Państwa zapytań zmianie uległy następujące pliki:

Zaproszenie  do złożenia oferty
Załącznik nr 4

 

08-01-2020

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach informuje, że w związku z licznymi pytaniami,  termin składania ofert dla zadania: ” Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim ” zostaje przesunięty do dnia 20.01.2020  do godz. 10.00, pozostałe zapisy zaproszenia zostają  bez zmian”.

 

07-01-2020

dot. złożenia ofert na realizację zadania pt.: Zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę, wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie  dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2019

 

03-12-2019

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pt.: Zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę, wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie  dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim”  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Mapa
Zagospodarowanie terenu
Rzuty
Ekspertyza Techniczna

 

21-10-2019

Informacja o wyborze oferty

W dniu 18 października 2019 roku Komisja Oceny Ofert dokonała oceny ofert na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

W wyniku prac Komisji Oceny Ofert wybrano ofertę firmy PSK Podwapińska, Szczęsna-Krajewska i Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska.

04-10-2019

Dotyczy: nr sprawy BZ/103/1/2019 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem
w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Informacja:

W związku z zakończeniem składania ofert Zamawiający informuje, że na dzień 2019-10-07 zaplanowano posiedzenie Komisji Oceny Ofert, która dokona oceny formalnej ofert
i ewentualnie wezwie Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków.

Termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków: 2019-10-10.

Planowany termin rozstrzygnięcia zamówienia: 2019-10-11.

 

20-09-2019

Dotyczy: nr sprawy BZ/103/1/2019 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem
w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Odpowiedzi na pytania i sugestie Oferenta

11-09-2019

Dotyczy: nr sprawy BZ/103/1/2019 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem
w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Odpowiedzi na pytania i sugestie Oferenta

04-09-2019

Dotyczy: nr sprawy BZ/103/1/2019 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem
w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania i wnioski od potencjalnego Oferenta. Udzielenie odpowiedzi i analiza wniosków wymaga od Zamawiającego konsultacji prawnej. Zamawiający udzieli odpowiedzi i ustosunkuje się do złożonych wniosków do dnia 11 września 2019 r. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża możliwość składania ofert do dnia 20 września 2019 r.

Informacja nt. zadanych pytań

Zaproszenie do składania ofert

26-08-2019

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Oświadczenie oferenta 

Wykaz sprzętu i aparatury medycznej

Wzór umowy 

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry