Bonifratrzy – Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Edukacja

Od grudnia 2016 roku Biblioteka i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie organizuje lekcje biblioteczno-archiwalne oraz lekcje muzealne w Konwencie Bonifratrów. Oferta skierowana jest do młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych), a także do studentów.

Lekcje biblioteczno-archiwalne dla gimnazjalistów i licealistów, realizowane w zabytkowych obiektach Konwentu Bonifratrów w Krakowie, stanowią znakomite uzupełnienie lekcji w szkole. Poniżej prezentujemy Państwu naszą ofertę scenariuszy. Możliwe jest oczywiście dostosowanie długości zajęć oraz ich tematyki do konkretnej grupy młodzieży.

Studentom proponujemy zajęcia z historii książki, historii księgozbiorów zakonnych, a także zajęcia z zakresu nauk pomocniczych historii oraz archiwistyki. Podczas wszystkich zajęć uczestnicy mają szansę na bezpośredni kontakt ze starymi drukami oraz cennymi archiwaliami. Zajęcia mogą zostać wzbogacone wizytą w zabytkowym kościele i klasztorze. Szczegółowy zakres tematyczny oraz długość zajęć można ustalić bezpośrednio z prowadzącymi-edukatorami.

W celu uzgodnienia terminu i tematyki prosimy o kontakt z Biblioteką i Archiwum:
mgr Judyta Pawlak
tel. 12 430 61 22, wew. 27
tel. kom. 603 921 940
e-mail: j.pawlak@bonifratrzy.krakow.pl

 

 

PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI:

„Niechże o tym już nie słyszę, bo do czubków odwieźć każę!”. Kim są Bonifratrzy?  (90 minut)
Lekcja dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej obejmująca zwiedzanie zabytkowego kościoła, klasztoru z biblioteką, obejrzenie wystawy nt. osiągnięć bonifratrów w zakresie medycyny, pokaz filmu popularnonaukowego oraz prezentację cennych eksponatów.

Celem lekcji jest:
– zapoznanie uczniów z ogólnymi wiadomościami na temat Zakonu Bonifratrów i jego historii,

– zachęcenie do czytania książek i nauki języków obcych,

– zachęcenie do podjęcia pogłębionych studiów z historii, historii sztuki, kultury, historii książki, archiwistyki, teologii, filozofii itd.

Po lekcji uczeń potrafi:
– wskazać podobieństwa i różnice między zakonem bonifratrów i trynitarzy,

– opisać czym zajmują się bonifratrzy,

– opisać habit bonifraterski,

– wyjaśnić znaczenie powiedzenia: „trafić do czubków”,
– nazwać i opisać poszczególne pomieszczenia w klasztorze,

– wskazać najważniejsze osiągnięcia bonifratrów w zakresie medycyny,

– wymienić nazwiska przynajmniej trzech słynnych bonifratrów.

Metody: pokaz, pogadanka, quiz, film, wykład.

 

Co skrywa klasztorna biblioteka i archiwum?  Zbiory biblioteczne i archiwalne krakowskich bonifratrów (90-120 minut)
Zajęcia dla młodzieży licealnej i studentów obejmujące zwiedzanie wystawy nt. osiągnięć bonifratrów w zakresie medycyny, pokaz filmu popularnonaukowego oraz prezentację cennych eksponatów, m.in. księgi rękopiśmiennej (skrypty do filozofii oraz wykłady z medycyny z XVII wieku, rozmyślania zakonne), inkunabułu, starych druków o tematyce medycznej, wydania „Don Kichota” Cervantesa z 1668 roku, druków z superekslibrisami i ekslibrisami (m.in. Zygmunta III Wazy, biskupów Piotra Gembickiego, Jana Próchnickiego, bonifratrów itd.), książek z XIX wieku, a także najstarszych ksiąg chorych spisywanych przez Bonifratrów w Zebrzydowicach, Krakowie i Lublinie, inwentarza klasztornego z 1615 roku, ksiąg ordynacji medycznych, kart chorych, recept z XIX wieku i innych ciekawych obiektów.

Celem lekcji jest:
– zapoznanie uczestników z budową dawnej książki i historią książki (w kulturze),
– zapoznanie uczestników z historycznym zasobem biblioteki i archiwum bonifratrów w Krakowie,
– zachęcenie do podjęcia szczegółowych studiów nad zbiorami historycznymi Bonifratrów.

Po zajęciach uczestnik potrafi:
– opisać budowę dawnej książki,
– wskazać różnice między księgą rękopiśmienną, starym drukiem, inkunabułem a książką dziewiętnastowieczną i współczesną,
– wyjaśnić pojęcia: znak własnościowy, ekslibris, superekslibris, incipit, eksplicit, zwięzy, tłoczenie itp.,
– wskazać różne rodzaje opraw,
– opisać przykładowy księgozbiór zakonny z uwzględnieniem jego wartości historycznej i kulturowej.

Metody: pokaz, pogadanka, quiz, film, wykład.

 

Brat Laetus Bernatek i Szpital Bonifratrów na przełomie XIX i XX wieku (90 minut)
Lekcja dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej obejmująca zwiedzanie kościoła, klasztoru z biblioteką oraz wystawy nt. osiągnięć bonifratrów w zakresie medycyny, prezentowanej w holu głównym szpitala.

Celem lekcji jest:
– zapoznanie uczniów z ogólnymi wiadomościami na temat Zakonu Bonifratrów i jego historii,
– zapoznanie uczniów z czasopismami z przełomu XIX i XX wieku ze wskazaniem ich znaczenia dla historii,
– zachęcenie do podjęcia pogłębionych studiów z historii, historii sztuki, kultury, historii książki, archiwistyki, dziennikarstwa, teologii, filozofii itd.

Po zajęciach uczeń potrafi:
– opisać czym zajmują się bonifratrzy,
– opisać habit,
– wyjaśnić jaką rolę odegrał Laetus Bernatek w Krakowie,
– wyjaśnić znaczenie powiedzenia: „trafić do czubków”,
– nazwać i opisać poszczególne pomieszczenia w klasztorze
– wskazać najważniejsze osiągnięcia bonifratrów w zakresie medycyny,
– wymienić nazwiska przynajmniej trzech słynnych bonifratrów
– wyjaśnić znaczenie relacji prasowych jako źródła historycznego

Metody: pokaz, pogadanka, quiz, wykład.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry