Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Regulamin wolontariatu

Regulamin wolontariatu w Konwencie Bonifratrów w Konarach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Wolontariat jest inicjatywą dobrowolną oraz nieprzymuszoną, niezależną politycznie
a także bezinteresowną.

§2
1. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych w tym również Konwentu Bonifratrów w Konarach (zwanego dalej „Korzystającym”) oraz prowadzonych przez niego ośrodków (zwanych dalej „Dziełami”): Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz wszelkich działań z zakresu pożytku publicznego jakie podejmuje Korzystający.
2. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia bądź osoba, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada zgodę rodziców bądź opiekunów na podjęcie wolontariatu na rzecz Korzystającego.

§3
Kandydatem na wolontariusza, zwanym dalej „Kandydatem” jest osoba, która jest zainteresowana podjęciem pracy wolontaryjnej na rzecz Korzystającego, lecz nie ukończyła jeszcze pozytywnie procesu rekrutacji.
§4
Wolontariat w Konwencie Bonifratrów w Konarach funkcjonuje w dwóch zasadniczych formach:
1. Wolontariat stały polegający na całorocznej, systematycznej współpracy Wolontariusza i Korzystającego.
2. Wolontariat akcyjny polegający na okazjonalnej współpracy Wolontariuszy indywidualnych bądź grup.

§5
Całością działań związanych z organizacją, promocją i rozwojem wolontariatu na rzecz Korzystającego kieruje koordynator wolontariatu zwany dalej „Koordynatorem”.

§6
Teren działania Wolontariuszy jest tożsamy z terenem działalności Korzystającego.

§7
Niniejszy regulamin podlega wewnętrznym statutom i regulaminom w zakresie poszczególnych Dzieł prowadzonych przez Korzystającego.
§8
Wolontariat na rzecz Korzystającego jest organizowany w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktualne ustawy i rozporządzenia na podstawie, których działają poszczególne Dzieła.

§9
Zakres prac, czas oraz formy pomocy określa umowa pomiędzy Wolontariuszem
a Korzystającym na rzecz, którego Wolontariusz zgadza się pracować wolontarystycznie, zwana dalej „Porozumieniem o współpracy”.
Rozdział II
Postanowienia Szczegółowe
Część I
Rekrutacja Wolontariuszy

§10
Wolontariuszem stałym może zostać osoba pełnoletnia lub, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na świadczenie wolontariatu oraz zakończy pozytywnie proces rekrutacji do Wolontariatu.

§11
Wolontariuszem akcyjnym może zostać osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów, lub działająca w ramach szkolnych kół wolontariatu.

§12
Osoba chętna do pracy w wolontariacie powinna zgłosić się do Koordynatora osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną oraz wypełnić i przekazać Koordynatorowi Ankietę informacyjną będącą Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§13
Koordynator uzgadnia z kandydatem na wolontariusza termin rozmowy kwalifikacyjnej.
W rozmowie kwalifikacyjnej może (mogą) uczestniczyć dodatkowo przedstawiciel(e) Dzieł(a), w którym wolontariusz planuje podjąć pracę.

§14
Kandydat ma wolontariusza ma prawo uczestnictwa w zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych prowadzonych w Dziełach w celu zweryfikowania swoich motywacji i chęci do podjęcia działań wolontaryjnych w danym Dziele. Ilość zajęć w jakich kandydat może wziąć udział ustalana z Koordynatorem.

§15
Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji Kandydat podpisuje Porozumienie o współpracy przyjmując tym samym rolę Wolontariusza.

§16
W przypadku podpisywania Porozumienia o współpracy konieczne jest ukazanie dowodu tożsamości a w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia lecz nie osiągnęły pełnoletności niezbędne jest również „Zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wolontariat” będące Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych Kandydata.

§17
Przed podpisaniem „Porozumienia o współpracy” kandydat na wolontariusza jest zobowiązany do zapoznania się z „Regulaminem pracy wolontariusza” i zasadami BHP
i PPoż. Zapoznanie się z nimi poświadcza podpisując stosowne oświadczenie będące częścią Porozumienia o współpracy.

§18
W przypadku krótkotrwałego wolontariatu akcyjnego możliwe jest zawarcie porozumienia ustnego, po uzyskaniu aprobaty ze strony Wolontariusza.

§19
Porozumienie zawierane jest na czas określony bądź nieokreślony i reguluje zakres czynności Wolontariusza.

 

Część II
Zasady pracy wolontariusza

§20
Wolontariuszowi za wykonane czynności nie przysługuje wynagrodzenie finansowe.

§21
Wolontariuszowi przysługuje w każdej chwili pisemne zaświadczenie dotyczące zawartego porozumienia i wykonywanych przez Wolontariusza działań.

§22
Wolontariuszowi przysługują te same prawa, które przysługują pracownikom Dzieł, tj. Wolontariusz ma prawo do przerwy w pracy, ubioru roboczego – jeśli wymaga tego stanowisko pracy, szkolenia przygotowującego do pełnionych obowiązków.
§23
Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 46 oraz Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760).

§24
Wolontariusz ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w porozumieniu.
2. Zachowania tajemnicy służbowej.
3. Dbania o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, korzystających ze wsparcia Dzieł i Korzystającego.
4. Dbania o powierzone mu podczas pracy mienie.
5. Dbania o maksymalnie wysoki poziom świadczonych działań.
6. Zgłaszania koordynatorowi wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości bądź problemów.
7. Swoją postawą reprezentować godność własnej osoby oraz Dzieł i Korzystającego.

§25
Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu etycznego będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§26
Wolontariusz zobowiązany jest do wypełniania karty pracy wolontariusza będącej załącznikiem nr 4 niniejszego Regulaminu.
§27
Koordynator służy stałym wsparciem każdemu z Wolontariuszy. Pośredniczy w kontakcie pomiędzy Wolontariuszem, zespołem pracowników Dzieł oraz opiekunami osób objętych wsparciem Wolontaryjnym.
Część III
Rozwiązanie porozumienia

§28
Rozwiązanie zawartego porozumienia może nastąpić:
1. Na podstawie porozumienia stron, natychmiastowo lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w porozumieniu.
2. W przypadku złamania postanowień lub prawa przez jedną ze stron, natychmiastowo
3. Kiedy upłynie termin ważności porozumienia.
4. W przypadku wypełnienia zawartych w porozumieniu zobowiązań.

§29
W przypadku rozwiązania porozumienia, o którym mowa w §25 pkt.1, Wolontariuszowi przysługuje pisemne zaświadczenie dotyczące świadczonych działań wraz z opinią
§30
W przypadku rozwiązania porozumienia, o którym mowa w §25 pkt.2, Wolontariuszowi zostaje wydane pisemne zaświadczenie dotyczące świadczonych działań wraz z opinią negatywną. W przypadku złamania przez Wolontariusza przepisów prawa, korzystający zobowiązany jest poinformować odpowiednie organy.
§31
W przypadku rozwiązania porozumienia, o którym mowa w §25 pkt.3 oraz 4, Wolontariuszowi przysługuje pisemne zaświadczenie dotyczące świadczonych działań wraz z opinią
Postanowienia końcowe
§32
Korzystający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§33
Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga od Korzystającego podpisania aneksu do porozumienia z Wolontariuszem.
§34
Do spraw nieuregulowanych w Porozumieniu o współpracy zawartym z Korzystającym, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy Ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).

 

Do pobrania:

Regulamin wolontariatu

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry