Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Zasady przyjęcia

ZASADY PRZYJĘCIA

Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów przeznaczony jest dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Dysponuje 116 miejscami. Podmiot prowadzący posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego na prowadzenie Domu (decyzja PS/II/9013/21/09 z dnia 5 luty 2010 r.). Dom jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod pozycją PS/II/9014/164/10.

Przyjęcie do domu pomocy społecznej wymaga zgody osoby zainteresowanej. Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy. Uzyskanie zgody właściwego sądu jest również konieczne w przypadku kiedy osoba ta lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej.

Podsumowując: w domu pomocy społecznej bez zgody można umieścić osobę jedynie w związku z wydanym postanowieniem sądu w tym zakresie.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS. Ośrodek ten przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów. Powinny one zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

ODPŁATNOŚĆ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt pobytu ustalany jest przez starostę powiatu, na terenie którego znajduje się dom na początku każdego roku kalendarzowego i obowiązuje do czasu ustalenia kosztu na rok następny.

Aktualna wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie wynosi 4676,34 zł (zgodnie z Ogłoszeniem Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w powiatowych domach pomocy społecznej oraz prowadzonych na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego).

Do odpłatności zobowiązana jest w pierwszej kolejności osoba przebywająca w domu pomocy społecznej. Odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu nie może przekroczyć 70% jego dochodu. Jeśli kwota wnoszona przez mieszkańca nie pokrywa kosztów pobytu, do pokrycia pozostałej części należności zobowiązana jest rodzina mieszkańca domu. Jeśli rodzina nie ma możliwości wnoszenia tej opłaty (lub mieszkaniec domu nie ma rodziny) pozostałą część należności za pobyt mieszkańca ponosi gmina, która skierowała w/w mieszkańca do domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.; (Dz.U. 2012 poz. 964, Dz.U. 2018 poz. 734);

– Ogłoszenie nr 3 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w powiatowych domach pomocy społecznej oraz prowadzonych na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry