Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Plan porodu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodzących, pragniemy poinformować o standardach i procedurach, które dotyczą odbywanych na naszym Oddziale porodów fizjologicznych, tj. drogami natury.

Postępowanie okołoporodowe w Naszym Szpitalu jest zgodne ze standardami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia.*

Położne i lekarze pracujący na Oddziale służą pomocą i doświadczeniem, są otwarci na wszelkie uwagi, które mogą pomóc Rodzącym przejść przez ten wyjątkowy okres w sposób możliwie najbardziej komfortowy i bezpieczny, zarówno dla ciężarnej, jak i rodzącego się dziecka.

W trakcie całego porodu zapewniamy warunki maksymalnej intymności, z poszanowaniem godności oraz staramy się dostosować do indywidualnych preferencji Rodzącej.
Podczas wykonywania niezbędnych procedur medycznych związanych z porodem, zobowiązujemy się informować Rodzące przed wykonywaniem danej czynności i udzielać wyczerpujących wyjaśnień co do sposobu i celowości ich wykonania.

Oczekiwania wobec miejsca i warunków porodu.

Ciężarnym przyjętym do porodu w naszym Szpitalu zapewniamy:

  • pojedyncze sale porodowe, z dostępem do własnej łazienki;
  • nowoczesne sterowane elektronicznie łóżka, umożliwiające wygodny dobór pozycji porodu;
  • dostępna jest sala porodowa, z wanną do porodu w wodzie (możliwym po wcześniejszym zakwalifikowaniu pacjentki do tego rodzaju porodu);
  • Rodząca ma możliwość dostosowania oświetlenia, wyboru muzyki; swobodnego poruszania się po sali i wydawania dźwięków, rodzenia we własnej koszuli.

Obecność osoby towarzyszącej

Na życzenie pacjentki, możliwa jest obecność wskazanej osoby towarzyszącej. Powinna ona mieć czyste ubranie na zmianę, w razie potrzeby można zakupić specjalny komplet.
Zachęcamy i instruujemy ojców, do przecięcia pępowiny po urodzeniu dziecka.
W określonych przypadkach, np podczas badania, na krótką chwilę możemy poprosić o opuszczenie sali.
Informujemy również, że ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości uczestnictwa osób towarzyszących podczas cięcia cesarskiego. Prowadzimy natomiast współpracę z Fotografem, który zajmuje się przygotowaniem profesjonalnego fotoreportażu tych niepowtarzalnych wydarzeń.

Obecność personelu

W naszym Szpitalu kształcimy młode pokolenia położnych i lekarzy, których uczestnictwo w porodzie zapewnia właściwą edukację, a także uzupełnia nadzór nad Rodzącą. Jeśli jednak pacjentka nie wyraża na to zgody, wystarczy zgłosić to zastrzeżenie, by ograniczyć personel do niezbędnego minimum.

Ochrona krocza

Ochrona krocza ma na celu zmniejszenie ryzyka pęknięcia, jednak w przypadku wyraźnych wskazań – pacjentka jest o tym informowana na bieżąco – może być konieczne nacięcie tkanek.

Środki farmakologiczne

Właściwy przebieg porodu zależy m.in. od intensywności czynności skurczowej macicy. Może się okazać, że wskazane będzie wzniecenie skurczów, bądź ich podtrzymanie na danym etapie porodu za pomocą podanej we wlewie dożylnym Oxytocyny. Takie postępowanie będzie omówione w każdym przypadku indywidualnie z pacjentką , w celu uzyskania świadomej zgody.
Jeśli zaistnieją wskazania do antybiotykoterapii, m.in. przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego, infekcja u matki lub płodu, brak aktualnego posiewu w kierunku GBS – poinformujemy pacjentkę o konieczności podania leku.
Rodząca może nie zgodzić się na podanie leków, w każdym przypadku staramy się jednak omówić potencjalne korzyści i zagrożenie danego postępowania, wierząc że wspólnie wybierzemy dobro Matki i Dziecka.

Po urodzeniu Dziecka

Przy prawidłowym przebiegu porodu, po urodzeniu i odpępnieniu dziecka, neonatolog bezpośrednio przy matce ocenia stan jego zdrowia. Jeśli nie stwierdza się konieczności podjęcia ścisłego nadzoru bądź działań medycznych, od tej chwili maluszek może stale towarzyszyć matce. Oczywiście przebieg porodu może być męczący dla matki i na jej prośbę noworodkiem zaopiekuje się personel Oddziału Noworodkowego, mieszczącego się na tym samym piętrze szpitala.

Sytuacje szczególne

Niektóre porody nie przebiegają fizjologicznie. Wiąże się to z koniecznością postępowania wg pewnych algorytmów i podjęcia czynności mających na celu bezpieczne dla dziecka i matki ukończenie porodu, m.in. poprzez zastosowanie próżniociągu położniczego, bądź rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie. W takich przypadkach czas podjęcia decyzji ogranicza się do minut, bądź sekund. Zawsze podejmiemy starania, by przekazać pełną informację o przebiegu porodu i konieczności wykonania danej czynności.

* Podstawa Prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 września 2012 r.:
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. (Dz.U.12.1100 → z dnia 4 października 2012 r.)

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry