Zakupy i przetargi

Sprzedaż i dostawa UPS backup 5kVa + NAS - zapytanie ofertowe nr DD/3/2023

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Sprzedaż i dostawę UPS backup 5kVa + NAS

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DD/3/2023 – do pobrania tutaj
 • Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr DD/3/2023 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/3/2023 – do pobrania tutaj
 • Unieważnienie postępowania nr DD/3/2023 – do pobrania tutaj
Sprzedaż i dostawa wkładki SFP+48 portowe 2 szt., switch 48-portowy 2 szt. - zapytanie ofertowe nr DD/2/2023

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Sprzedaż i dostawę wkładki SFP+48 portowe 2 szt., switch 48-portowy 2 szt.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DD/2/2023 – do pobrania tutaj
 • Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr DD/2/2023 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/2/2023 – do pobrania tutaj
 • Unieważnienie postępowania nr DD/2/2023 – do pobrania tutaj
Sprzedaż i dostawa 14 komputerów, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 drukarek, ksero - zapytanie ofertowe nr DD/1/2023

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Sprzedaż i dostawę 14 komputerów, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 drukarek, ksero

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DD/1/2023 – do pobrania tutaj
 • Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr DD/1/2023 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2023 – do pobrania tutaj
 • Unieważnienie postępowania nr DD/1/2023 – do pobrania tutaj
Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem oraz montażem i uruchomieniem w tym adaptacją pomieszczenia - zapytanie ofertowe nr DD/1/2022

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Sprzedaż i dostawę tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem oraz montażem i uruchomieniem w tym adaptacją pomieszczenia

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych  – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Informacja o wyborze dostawcy – do pobrania tutaj
Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem - ogłoszenie nr 01/2021 (10.12.2021)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania  – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 4 – wzór umowy pod modyfikacji – do pobrania tutaj
 • Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania tutaj
Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem - ogłoszenie nr 01/2021 (02.12.2021)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Termin złożenia ofert: 10.12.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.12.2021 r. o godz. 11:30 w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Parametry techniczne – 30%; Okres gwarancji – 10%.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje zawiera SWZ
 • Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00295938/01) oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2021 r.

Załącznik:

 • Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia – do pobrania tutaj
 • Informacja o unieważnieniu postępowaniado pobrania tutaj
Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych (09.09.2019)

Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o zamówieniu (dostawa) – do pobrania tutaj
 • Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania – do pobrania tutaj
 • Informacja o złożonych ofertach – do pobrania tutaj
 • Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania tutaj

Klauzula obowiązku informacyjnego dla oferentów/kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gen. Traugutta 57/59, reprezentowane przez Zarząd;
 2. BCM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mateusza Palucha. Z IOD można się kontaktować pisząc na e-mail: iodbcm@bonifratrzy.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f, czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w zw. z obowiązkami ciążącymi na Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o. o. wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z póź. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540);
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, podwykonawcą w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i zdrowotnych, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem itp.);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informuje się, że:

 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji na wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami wynikający z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie przez 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa zawarcia umowy lub jej realizacji, a także udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry