Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Zakupy i przetargi

Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem oraz montażem i uruchomieniem w tym adaptacją pomieszczenia - zapytanie ofertowe nr DD/1/2022

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Sprzedaż i dostawę tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem oraz montażem i uruchomieniem w tym adaptacją pomieszczenia

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych  – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr DD/1/2022 – do pobrania tutaj
 • Informacja o wyborze dostawcy – do pobrania tutaj
Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem - ogłoszenie nr 01/2021 (10.12.2021)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.  

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
 • Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania  – do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 4 – wzór umowy pod modyfikacji – do pobrania tutaj
 • Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania tutaj
Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem - ogłoszenie nr 01/2021 (02.12.2021)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Termin złożenia ofert: 10.12.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.12.2021 r. o godz. 11:30 w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Parametry techniczne – 30%; Okres gwarancji – 10%.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje zawiera SWZ
 • Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00295938/01) oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2021 r.

Załącznik:

 • Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia – do pobrania tutaj
 • Informacja o unieważnieniu postępowaniado pobrania tutaj
Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych (09.09.2019)

Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o zamówieniu (dostawa) – do pobrania tutaj
 • Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania – do pobrania tutaj
 • Informacja o złożonych ofertach – do pobrania tutaj
 • Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania tutaj

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry