Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Podstawowej Opieki ZdrowotnejKadra medycznaPotwierdzenie ubezpieczeniaStandardy teleporad POZ

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są przez lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Lekarze rodzinni:

lek. med. Anna Łyszkowska-Golińska – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
lek. med. Beata Duraj-Skowron – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
lek. med. Ewa Stępień – lekarz chorób wewnętrznych
lek. med. Krzysztof Socha – specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Marcela Stępień-Barańska – specjalista medycyny rodzinnej

Pielęgniarki środowiskowe:

Agata Osuchowska
Elżbieta Bińkowska
Alicja Łuczak
Anna Cichocka

Każdy pacjent ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, który wypełnił deklarację wyboru lekarza lub pielęgniarki ma prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest:

ostatni odcinek wypłaty świadczeń emerytalnych/rentowych,
legitymacja emeryta/rencisty,
zaświadczenie od płatnika składek, zaświadczenie z Urzędu Pracy, z Ośrodka Pomocy Społecznej, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druki: ZUS ZUA, ZUS ZCZA, ZUS RMUA, ZUS DRA, ZUS ZCNA), bądź też z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą wpisu, wpis widniejący w legitymacji ubezpieczeniowej winien być dokonany w miesiącu bieżącym lub poprzednim.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry