Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 50-417, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Panią Katarzynę Kozicką, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych pisząc na adres iodbcm@bonifratrzy.pl lub na adres Oddziału którego sprawa dotyczy.

Aby ułatwić Państwu kontakt z IOD wyznaczyliśmy również zastępców IOD w poszczególnych Oddziałach. Poniżej podajemy dane kontaktowe do Oddziałów:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • rozpatrzenia skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • prowadzenia depozytu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • udostępnienia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • rozliczeń finansowych świadczeń udzielonych pacjentom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane – na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
  • inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w celach związanych z ochroną stanu zdrowia i świadczeniem usług medycznych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi transportu sanitarnego pacjentów, podmioty wykonujące badania z  zakresu diagnostyki laboratoryjnej, podmioty świadczące inne usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • osobom upoważnionym przez pacjenta lub Jego przedstawicielom ustawowym – w celu udostępnienia dokumentacji medycznej, odbioru depozytu pacjenta.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a następnie zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznego do brakowania – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody – do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.

Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie monitoringu wizyjnego

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 50-417, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Panią Katarzynę Kozicką, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych pisząc na adres iodbcm@bonifratrzy.pl lub na adres Oddziału którego sprawa dotyczy.

Aby ułatwić Państwu kontakt z IOD wyznaczyliśmy również zastępców IOD w poszczególnych Oddziałach. Poniżej podajemy dane kontaktowe do Oddziałów:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, klientów oraz gości Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w oparciu o art. 22(2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2020.1320 ze zm.). Dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją ww. celów – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres maksymalnie 20 dni.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry