RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-357, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61, NIP: 7292669818, REGON: 100771970, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bonifratrzy.lodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • rozpatrzenia skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • prowadzenia depozytu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • udostępnienia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • rozliczeń finansowych świadczeń udzielonych pacjentom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane – na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
 • inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w celach związanych z ochroną stanu zdrowia i świadczeniem usług medycznych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi transportu sanitarnego pacjentów, podmioty wykonujące badania z  zakresu diagnostyki laboratoryjnej, podmioty świadczące inne usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • osobom upoważnionym przez pacjenta lub Jego przedstawicielom ustawowym – w celu udostępnienia dokumentacji medycznej, odbioru depozytu pacjenta.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a następnie zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznego do brakowania – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody – do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 3. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.

Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie monitoringu wizyjnego

 1. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-357, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61, NIP: 7292669818, REGON: 100771970, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bonifratrzy.lodz.pl
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
 4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres maksymalnie 20 dni.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do treści swoich danych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry