System Zarządzania Jakością

„Służmy Jezusowi z Radością” – to realizowana przez współpracowników misja Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji pw. Św. Benedykta Menni w Piaskach. Idąc śladami naszego patrona staramy się, wpatrując w jego gesty wobec człowieka chorego, widzieć naszego Pana w tych wszystkich, nad którymi się pochylamy.

Działalność Centrum w warunkach rynkowych sprawia, że wymagania dotyczące jakości świadczonych usług medycznych, w zakresie rehabilitacji, profilaktyki i leczenia chorób narządu ruchu wykonywanych w zgodzie z wiedzą medyczną, etyką zawodową oraz obowiązującym ustawodawstwem odgrywają coraz ważniejszą rolę.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i wśród społeczności lokalnej Dyrektor ówczesnego Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Benedykta Menni w Piaskach, Marysinie – Ewa Jaskulska podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. Było to pragnienie wielu osób. Począwszy od stycznia 2008 roku rozpoczęliśmy wdrażanie Systemu. 9-10 września 2008 roku odbył się audit certyfikujący wszystkich komórek organizacyjnych i procesów, które odbywały się w Szpitalu. Dzisiaj z perspektywy czasu z radością przyznajemy, że zaangażowanie całego personelu pozwoliło nam na uwieńczenie naszych starań sukcesem.

 

30 września 2008 roku ówczesny Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach uzyskałCertyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Pozytywna ocena adaptacji wymagań normy ISO 9001:2008 oraz wyniki drugiego audytu nadzoru były podstawą otrzymania dnia 26 października 2010 roku Certyfikatu ISO 9001:2008.

W dniu 3 października 2014 roku odbył się drugi audit recertyfikacyjny i po pozytywnej ocenie zespołu auditującego, ośrodek odnowił Certyfikat ISO 9001:2008 na kolejne trzy lata. Dnia 9 września 2015 roku Spółka pomyślnie przeszła pierwszy audit nadzoru i utrzymała Certyfikat w zakresie następujących usług medycznych:

 • rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna
 • rehabilitacja dzienna i domowa dla dorosłych i dzieci
 • rehabilitacja stacjonarna dla dorosłych
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • opieka długoterminowa.

Ciągłe doskonalenie systemu służące m.in. satysfakcji naszych pacjentów i pracowników jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu najwyższego kierownictwa – co zostało zauważone przez auditora DEKRA Certification.

We wrześniu 2017 roku odbył się audit recertyfikacyjny, w wyniku którego Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. uzyskało Certyfikat ISO 9001:2015

Polityka Jakości

Świadczymy usługi medyczne na wysokim poziomie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi aktami prawnym oraz oczekiwaniami pacjentów. W Spółce zapewniane są pacjentom przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, a personelowi właściwe środowisko pracy.
Cele jakościowe:

 • podnoszenie standardów oferowanych usług medycznych,
 • polepszanie warunków bytowych pacjentów,
 • dążenie do pełnej satysfakcji leczonych chorych,
 • poprawa warunków pracy personelu,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
 • wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji,
 • organizowanie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • doskonalenie infrastruktury poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów korzystających z terapii,
 • zakupy niezbędnego sprzętu medycznego,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju.

Zarząd Spółki, dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością weryfikuje politykę jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jakości jest znana pracownikom oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowywane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu, a ich realizacja jest weryfikowana przez Zarząd. Kierownictwo Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Mamy nadzieję, że wdrożony przez nas system przyczyni się do ciągłego usprawniania, a co za tym idzie, do świadczenia przez nas usług medycznych na coraz wyższym poziomie.

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością:

Servmed®
ul. Kamienicka 7
60-164 Poznań

 

Galeria

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry