Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuje się, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gen. Traugutta 57/59, reprezentowane przez Zarząd,

II. BCM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mateusza Palucha. Z IOD można się kontaktować pisząc na e-mail: mateusz.paluch@kancelaria-topyla.pl

III. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia usług opiekuńczo-bytowych oraz opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

IV. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, podwykonawcą w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i zdrowotnych, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem itp.);

V Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 1. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan:
 2. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
 5. a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 6. b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 7. c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 8. d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 9. e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 11. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 12. b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 13. c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 14. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
 16. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
 17. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informuje się, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług opiekuńczo – bytowych,

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa zawarcia umowy lub jej realizacji, a także udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ;

4) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry