POLKARD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU opublikowane w dniu 15.10.2019 r.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o., ul. Trynitarska 11; 31-061 Kraków, ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie:

Wyposażenie/doposażenie w centralę monitorującą i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo– Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury. Nr sprawy DOIP/I/PZP/2019

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  15.10.2019 r. pod numerem 610280-N-2019

 • Liczba zadań –1
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
  • Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
  • Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów
  • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  • Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • Termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni (21 dni) . Termin poddawany kryterium oceny ofert

 

Wyposażenie/doposażenie w centralę monitorującą i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo– Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury. Nr sprawy DOIP/I/PZP/2019

 

Dostawa sprzętu medycznego obejmuje:

 • Centralę monitorującą – 1 szt.
 • Monitory kardiologiczne – 4 szt. kompatybilne z centralą monitorującą

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/ znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

 

 1. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców – Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań
 • zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 6 do SIWZ – Parametry techniczne
 • zaoferują produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności,
 • zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018.
 • zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV – Kryteria oceny ofert,
 • zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
 • zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,
 • zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 • podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu)
 • złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,
 • przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii
 • w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego
 • zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę, wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego
 • zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na  okres/czas min. 10 lat
 • zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat.
 • przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku – na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi.

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

33100000-1 – Urządzenia medyczne

33195100-4 – Monitory

33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca

15 październik 2019 r.

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania:

SIWZ pdf

SIWZ str tytułowa

SIWZ doc

Załącznik nr 3-formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4-projekt umowy

Załącznik nr 6-parametry techniczne

21 październik 2019 r.

Informacja o zmianie ogłoszenia i SIWZ

Ogłoszenie o zmianie terminu TUTAJ

SIWZ po zmianach 21.10.2019 r. pdf

SIWZ po zmianach 21.10.2019 r. doc

 

 

Informacje z dnia 23.10.2019r:

Informacja o zmianie ogłoszenia i SIWZ

Ogłoszenie o zmianie nr 2 w Biuletynie Zamówień Publicznych

SIWZ po zmianie nr 2 pdf

SIWZ po zmianie nr 2 doc

Załącznik nr 6 do SIWZ-parametry techniczne po zmianie nr 2 doc

Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 22.10.2019 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Załącznik nr 6-parametry techniczne-zaktualizowany na dzień 17.10.2019 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ORAZ 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Załącznik nr 6-parametry techniczne-zaktualizowany na dzień 22.10.2019 r.


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W POSTĘPOWANIU (28 października 2019 r.)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (29 października 2019 R.)

PUNKTACJA – załącznik 1

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY – załącznik 2

PUNKTACJA OCENIANYCH PARAMETRÓW

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest