Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego – Kraków

Pełnomocnik Praw Pacjenta

Prawa Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o. o.

mgr Anna Drozd
tel.: 12 37 97 178
e-mail: a.drozd@bonifratrzy.krakow.pl

Lokalizacja:
Budynek C, piętro II, pok. 116

 

SKARGI I WNIOSKI

Jeżeli Pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że podczas świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o. prawa pacjenta zostały naruszone i nie są realizowane w sposób zadowalający ma prawo do złożenia skargi lub wniosku.

Przedmiotem skargi może być, w szczególności: naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników, współpracowników Szpitala, inne związane z prowadzoną przez Szpital działalnością.

Przedmiotem wniosku mogą być propozycje poprawy organizacji i usprawnienia pracy Szpitala oraz poszczególnych jego komórek organizacyjnych, zapobiegania nadużyciom, a także propozycje zmierzające do bardziej efektywnego wykonywania zadań.

Pacjent może złożyć skargę/wniosek telefonicznie, listownie, osobiście bądź drogą mailową.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji w innym przypadku nie zostaną rozpatrzone.

Skarga lub wniosek Pacjenta rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w określonym powyżej terminie, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zawiadamia skarżącego na piśmie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym terminie załatwienia przedmiotowej sprawy.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest